Bevara Årstaskogen!

cropped-c3a5rstaskogen_logga.jpgI nätverket Bevara Årstaskogen arbetar vi för att bevara bland de mest uppskattade och välanvända områdena i Årstaskogen – områden som nu hotas av ny bebyggelse. Vi är inte emot förtätning i Årsta och Stockholm. Vi är för att oåterkalleliga beslut tas med eftertanke och välgrundade fakta.

Såhär beskriver Stockholm Stad, Årstaskogen:

Årstaskogen är ett skogsklätt större naturområde på norrsluttningen (förkastningsbranten) mot Årstaviken.

Som stor sammanhängande biotop är naturområdet unikt i den inre stadsregionen och anses ha stora ekologiska värden, inte minst som spridningskorridor längs vattenkanten för en del arter (Mälarkilen) och med ett visst samband med Tyrestakilen, ett av de regionala grönområden som når fram till Sickla kanal/Hammarbybacken

Senast uppdaterad 18 april 2017

NAMNINSAMLING! Skriv på idag!

Va med och påverka att få behålla Årstaskogen genom att skriva på namninsamlingen !

Läs mer här

Namninsamling för utskrift!

Läs mer här

Senaste Nytt:

20180123:

Arbetsgruppen har skickat följande skrivelse till medlemmarna i Kommunfullmäktige inför det kommande mötet den 29 januari.

Ta del av skrivelsen här

20180114: Läs protokollen från Stadsbyggnadsnämden och Miljö & Hälsoskyddsnämden från 12 resp 14 december här

20171220: Läs protokollet från Exploateringsnämden den 7/12-17 här.

Protokollet finns även tillgängligt på hemsidan här

20171215: Bevara Årstaskogens Magnus Nilsson intervjuas i SR P4. Hör intervjun här

20171212: Läs Naturvårdsverkets rapport om luft och miljö utifrån ett barnperspektiv. Läs rapporten här

 

20171127: Naturskyddsföreningen har 24 november skickat ut följande skrivelse till Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen/Ekolog och Enskede/Årsta/Vantör Stadsdelsförvaltning: Ta del av skrivelsen här

20171126: Idag har vi nått vårt mål med 10.000 underskrifter till att Bevara Årstaskogen! Rättare sagt 10.180 st. Detta är en milstolpe som vi har nått och kommer Underskriftersåklart fortsätta med arbetet att få så många underskrifter som möjligt.

Vi tackar alla som hjälper till med detta arbete samt Ni som skrivit på. Tillsammans är vi starka och göra vårt yttersta att stoppa exploateringen av bebyggelse i Årstaskogen

 

Gänget
Tappra gänget som nådde 10.000-målet under lördagen!

 

20171126:  Vi har fått information om att några nya ansökningar om markanvisningar har kommit in till staden. Vi återkommer om detta och vi kommer publicera dom bland de andra anvisningar som kommit in.

20171109: Läs reportaget om Årstaskogen i tidningen Syre:

SyreSTHLM-nr11-sid07

Länk till reportaget: https://tidningensyre.se/stockholm/byggbolaget-far-som-de-vill-arsta/

Staden kan inte skriftligt redovisa varför reservatsgränsen har fått den dragning den fått idag.  Man talar om det i runda tal som en avvägning mellan olika intressen men ingenstans finns det från stadens sida dokumenterat varför avvägningen mellan reservat och tänkt bebyggelse går just vid de platser där gränsen nu är satt:

Läs mer här:

 

20171107: Sammanställning av webbenkäten finns nu att tillgå på Stockholms Stads hemsida:

Screen Shot 11-07-17 at 08.06 PM

http://vaxer.stockholm.se/nyheter/2017/11/stort-engagemang-for-arstaskogen/

 

20171101: Läs intervjun med Nätverkets Karin Wittboldt Svenungsson i ETC Stockholm här:

20171026:  Den 25:e oktober träffade representanter från arbetsgruppen exploateringsnämndens Jan Valeskog i stadshuset. Minnesanteckningar kommer att publiceras på hemsidan men fram till dess kan vi delge följande information:

Beslut om reservatet ska, som ni vet, först gå igenom de tre berörda nämnderna innan det slutligt tas av kommunfullmäktige. Enligt Jan Valeskog kommer stadsbyggnadsnämnden att ta upp reservatsärendet till beslut den 23 nov, exploateringsnämnden den 7 december och miljö-
och hälsoskyddsnämnden den 12 dec.

Resultatet av webbenkäten kommer att publiceras (som vi förstod det) på stadens hemsida nästa vecka. Politikerna kommer att få ta del av resultatet före beslut om reservatsgränser, vilket är positivt. Oklart hur man omhändertar alla synpunkter som folk lämnat i fritextfälten.

Sedan tidigare vet vi att man reviderat tidplanen när det gäller markanvisningarna och att beslut om dessa inte kommer att tas under 2017.

Torgmötet vid Årsta torg och promenaderna i Årstaskogen blev en succe!!

Läs mer här

20171018: Läs skrivelsen som skickats till majoriteten i stadsdelsnämnden och även övriga ledamöter. Läs presentationen här

20171018: Läs om presentationen som visades för majoriteten i stadsdelsnämnden i stadshuset av projektledaren på exploateringskontoret. På mötet närvarade även  Jan Valeskog och Katarina Luhr. Läs presentationen här

20171018: Läs arbetsgruppens kommentarer på presentation som visades i stadsdelsnämnden Läs presentationen här

Nu kan du skänka pengar till arbetet för att Bevara Årstaskogen.

Läs mer här

 

Vår nya fina broschyr om Årstaskogen!

Screen Shot 11-26-17 at 11.37 AM

Ta del av broschyren här

Möte med Miljöpartiet. Minnesanteckningar från mötet den 24/8-2017.

Läs mer här

Centern går ut med att de är emot exploatering i Årstaskogen!

Läs mer här:

https://mitti.se/nyheter/centern-bostader-arstaskogen/?omrade=bandhagenarsta

http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet-i-stockholms-stad/pressreleases/c-om-aarstaskogen-bygg-hoegt-och-taett-istaellet-foer-i-groenomraaden-2154505

Utskick till alla ledamöter och ersättare! Läs om utskicket här

 

Picknick i Årstaskogen den 22 augusti blev en succé! 

Läs mer här

Maila till ansvariga politiker om dina åsikter!

Läs mer här

Läs mer om vad vi tycker här

Foto omslagssida: Kjell Törnquist

 

Annonser