Bevara Årstaskogen!

cropped-c3a5rstaskogen_logga.jpgI nätverket Bevara Årstaskogen arbetar vi för att bevara bland de mest uppskattade och välanvända områdena i Årstaskogen – områden som hotas av bebyggelse. Vi anser att oåterkalleliga beslut ska tas med eftertanke och välgrundade fakta.

Såhär beskriver Stockholm stad Årstaskogen på stadens hemsida:

Årstaskogen är ett skogsklätt större naturområde på norrsluttningen på en så kallad förkastningsbrant ned mot Årstaviken. Som stor sammanhängande biotop är naturområdet unikt i den inre stadsregionen och har stora ekologiska värden, inte minst som spridningskorridor längs vattenkanten (Mälarkilen) för en del arter och med ett visst samband med Tyrestakilen, ett av de regionala grönområden som når fram till Sickla kanal/Hammarbybacken. Närheten till Södermalm och Årsta bidrar till skogens höga rekreativa värden. Området har också höga kulturhistoriska värden, till exempel Dianelunds koloniträdgård och Årsta gård.

Senaste Nytt:

20210414:

Den 10 februari skickade arbetsgruppen en skrivelse till Centerpartiet i Stockholm. Skrivelsen skickades med anledning av att utvidgningen av reservatet verkar dröja och med anledning av de byggplaner samt programarbete rörande Årstaskogen som vi fått kännedom om. Skrivelsen kan läsas här: Skrivelse Till Centerpartiet från Bevara Årstaskogen

I början av mars fick vi svar från Centerpartiet som bland annat skriver följande: Utvidgningen av reservatet med 2014 års gränser var och är ett av  Centerpartiet i Stockholms viktigaste vallöften. Ett förslag till ny gräns för Årstaskogen-Årsta holmar inklusive en ny skötselplan har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i samarbete med exploateringskontoret och miljöförvaltningen, och ett ärende kring detta planeras att kunna beslutas i berörda nämnder nu under våren. Det nya reservatet kommer därför kunna beslutas i kommunfullmäktige inom mandatperioden. För Centerpartiet är det viktigt att parker och populära grönområden i staden, som behövs i en växande och människovänlig stad, inte ska ses som ledig yta för exploatering. Det är bland annat därför partiet kämpar hårt för att göra Årstaskogen till ett utvidgat naturreservat och det är också därför partiet har sagt att Luftvärnsberget ska fredas, även om det inte formellt ingår i reservatet.

När det gäller markanvisningen i Årstaskogen, vid Ottsjövägen, skriver Centerpartiet att de inte har motsatt sig att bostäder byggs där. Området ligger inte i vare sig det planerade reservatet eller det utpekade Luftvärnsberget. Centerpartiet poängterar dock att en bedömning måste ske i varje enskilt fall men att de vill att Årsta ska utvecklas och bli tillgängligt för fler. Centerpartiet ser positivt på att fler bostäder byggs i Årsta, så länge stadsplaneringen är sådan att det byggs högt och tätt och värnar grönområden i området. Även om Wallenstams bostäder byggs i kanten av skogen påverkas inte reservatet. Stadsutveckling i området kan också göra skogen tillgänglig för fler.

Avseende planen för Söderstaden menar Centpartiet att den handlar om att Gullmarsplan och Nynäsvägen ska utvecklas till en bytespunkt som kopplar samman omkringliggande stadsdelar i en urban och trygg stadsmiljö. Därför ingår de östra delarna av Årstaskogen i programområdet. Det betyder inte att det kommer byggas på Luftvärnsberget, utan att det är viktigt att i arbetet med Söderstaden knyta samman stadsdelarna som idag skärs itu av motorleder och spår. Centerpartiet kommer att fortsätta värna Luftvärnsberget i det arbetet och ser fram emot att genom arbetet med Söderstaden göra Årstaskogen än mer tillgänglig.

Arbetsgruppen svarade Centerpartiet den 23 mars: Svar till Centerpartiet

Den 1 april mottog arbetsgruppen svar från Centerpartiet. De skriver att det stämmer att de gick till val på att bevara hela Årstaskogen, men att den överenskommelse som träffades i den nya majoriteten efter valet var att reservatet ska utvidgas med 2014 års gränser samt att Luftvärnsberget, som hamnar utanför reservatet, skulle fredas från exploatering. När det gäller de delar av skogen som trots allt hamnar utanför reservatet så kommer de att kunna prövas mot andra planer. Avseende markanvisningen vid Ottsjövägen/Dellensvägen är bedömningen att det kan byggas där utan att Årstaskogens värden förtas. Det betyder dock inte samma bedömning kommer göras i andra delar av Årsta, utan varje enskilt fall måste beaktas utifrån naturvärden och värdet av en sammanhållen skog. Centerpartiet skriver också att beslutet om det utvidgade reservatet snart kommer att tas och att planerna på att bygga 800-1000 bostäder i skogen, som var på tal under förra mandatperioden, är helt avfärdade. När det gäller Söderstaden menar Centerpartiet att den planen inte handlar om att bygga bostäder eller nya vägar i Årstaskogen. Det handlar om att ha hela området, som inkluderar Slakthusområdet, Globen-området och Gullmarsplan nedan till vattnet i beaktande när planerna för Söderstaden fördjupas. I årets budget är det avsatt extra medel för städning och skötsel av parker, grönområden och naturreservat.

20210210:

Reservatets utvidgning och byggplaner i skogen:

Vi har fått information från stadsbyggnadskontoret om att de räknar med att lägga fram ett förslag för beslut om samråd i stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden i april. Om nämnderna då ger SBK i uppdrag att samråda kan det komma att ske till sommaren. Förslaget kan sedan tas upp i nämnderna igen till hösten för att slutligen beslutas av kommunfullmäktige sent hösten-vintern 2021/22. Med andra ord mer än tre år efter valet och väldigt nära nästa val!

Samtidigt har vi nåtts av information om att exploateringsnämnden i december beslutat om en markanvisning i Årstaskogen. Markanvisningen avser ett område med ädellövsskog strax norr om Dellensvägen vid Årsta gård (den s.k. Solskogen). Staden avser alltså att påbörja exploatering i en av de få kvarvarande ädellövsområdena i Årstaskogen, i omedelbar anslutning till den föreslagna nya reservatsgränsen – trots löftena efter valet om att ingen exploatering skulle ske av skogen, inte heller i de delar som trots allt hamnar utanför reservatsutvidgningen.

Tjänsteutlåtandet med karta: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1995576

Protokollsutdrag: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1996283

Utöver detta beslutade stadsbyggnadsnämnden i november att ge SBK i uppdrag att påbörja programarbetet för Söderstadens del med Gullmarsplan. Delar av Årstaskogen, bl.a. Luftvärnsberget, återfinns inom programområdets avgränsning, se länken nedan för karta. Vi noterar att man i skrivningarna talar om vikten av att stärka de ekologiska spridningssambanden mellan Årstaskogen Hammarbyskogen. Samtidigt består planområdet till största del av just grönområden och syftet med planen är att tillskapa bostäder och annan bebyggelse. Vad innebär detta för Årstaskogen? https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2020-02613

Vi har med anledning av ovanstående idag skickat en skrivelse till berörda politiker från Centerpartiet i Stockholms stad och inväntar nu svar.

20201113:

Förslag till Stockholms stads budget för 2021:

Den 11 november presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2021. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige 14–15 december. Av budgetförslaget framgår att exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans under året ska utvidga och inrätta naturreservat i Årstaskogen för att även innefatta 2014 års gräns. Tidigare år har budgeten angett att nämnderna ska fortsätta utredningarna för att utvidga naturreservatet i Årstaskogen för att även innefatta 2014 års gräns.

Budgetförslaget går att läsa här

Arbetsgruppen bevakar löpande hur arbetet med utvidgningen går, se mer nedan.

20200922:

Utvidgningen av reservatet:

Den utvärdering/rapport som Ekologigruppen gör på uppdrag av staden (bland annat förnyade ekologiska kartläggningar av de områden som ligger utanför nuvarande reservatsgränsen) är inte helt färdig. Stadsbyggnadskontoret (SBK) har påbörjat beställning av skötselplan för de tillkommande ytorna. Man siktar på ett samråd om ett beslutsförslag med skötselplan med tillkommande sakägare i slutet av hösten/början av vintern. De tillkommande ytorna är de som återstår om man jämför med 2014 års reservatsförslag. Tidigare har SBK sagt att förslaget ska samrådas med berörda instanser såsom länsstyrelsen, stadsdelsnämnden och eventuella rättighetsinnehavare inom utvidgningen. Efter samrådet ska förslaget upp till beslut i respektive nämnd (stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden) för att därefter beslutas i kommunfullmäktige.

image1 (5)

20191126:

Nu är Stockholms stads budget för 2020 beslutad av kommunfullmäktige. I budgeten tydliggörs det att utredningen avseende utvidgningen av reservatet ska fokusera på de gränser som föreslogs 2014.

Läs mer här

20190624:

Nu börjar det närma sig ett år sedan den grönblå majoriteten tog över styret i stadshuset och utlovade en utökning av Årstaskogens naturreservat. Stadsbyggnadskontoret har inte fått några direktiv från politikerna utöver det som står i budgeten (att en utvidgning ska utredas). Arbetsgruppen har mejlat stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson angående detta men ännu inte fått något svar. Vi kommer emellertid att ligga på och inte ge oss förrän vi får det. Mer info finns att läsa här.

20181221:

I december 2018 beslutade Stockholms kommunfullmäktige om budget för 2018/2019. I budgeten gavs det formella uppdraget till exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillsammans arbeta för en utvidgning av naturreservatet i Årstaskogen.

Läs budgeten här

Nästa steg blir att nämnderna utarbetar ett förslag till beslut i kommunfullmäktige. I dagsläget är det oklart om det kommer krävas ett nytt samråd eller om det tidigare samrådet kan räcka. Förslaget ska oavsett det ut på remiss och beslutas i de tre nämnderna innan kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

20181012:

Idag meddelade det nya blågröna styret i Stockholm att naturreservatet för Årstaskogen – Årsta holmar kommer att utökas så att även 2014 års gränser läggs till. Vad det innebär i praktiken kan man utläsa av nedanstående karta. Vissa områden av skogen kommer fortfarande att ligga utanför reservatet och därmed vara oskyddade, men beskedet från Centerpartiet är att den planerade exploateringen av skogen avbryts.

image1 (5)

20180424:

Screen Shot 04-24-18 at 08.26 PM

Informationsmötet som hölls i Folkets Hus måndagen den 23 april blev en succé! Över 130 personer deltog och flera intressanta frågor ställdes till de inbjudna tjänstemännen Hampus Olesund, projektledare på exploateringskontoret och Sara Almén, stadsbyggnadskontoret. 

Inbjudna till mötet var även studenter som gjort ett arbete om just Årstaskogen. Ta del av deras arbete här.

Arbetet finns även att läsa under fliken Diverse dokument

20180417:

Screen Shot 04-17-18 at 07.49 PM

Läs mer här:

20180326:

Vi har fått information från exploateringskontoret om att man inte kommer att starta någon utredning kring skogens naturvärden nu utan att man istället vill vänta till dess man bättre vet när exploateringsprojektet kommer att starta. Vi har meddelat exploateringskontoret att vi anser att en naturvärdesinventering bör göras innan beslut om markanvisningar tas.

20180218:

Tidplanen för exploateringsprojektet har återigen reviderats av staden.

Screen Shot 02-18-18 at 01.46 PMDen enda skillnaden, när det gäller vilka områden som ska utredas för exploatering är Trollparken som nu ingår i naturreservatet. Enligt exploateringskontoret kommer det troligen inte att beslutas om markanvisningar före hösten 2018. Under våren 2018 kommer staden att starta en utredning kring skogens övergripande ekologiska funktioner (senare tillägg: detta har reviderats och det kommer inte att göras någon utredning under våren). Exploateringskontoret kan i dagsläget inte svara på om hela skogen ska inventeras men någon utredning om skogens sociala funktioner kommer inte att göras förrän vid framtagande av program/detaljplan. 

20180129:

Nätverket Bevara Årstaskogens kommentar efter KF-beslut
2018-01-29 rörande naturreservat Årstaskogen och Årsta
holmar
Det är med kluvna känslor BÅ mottog beslutet om att inrätta ett naturreservat i Årstaskogen. Vi är självklart mycket positiva till att det blivit ett naturreservat efter så lång tids harvande, men är samtidigt mycket besvikna på att gränsen inte har baserats på det som naturreservatet är tänkt att skydda, dvs friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria.

Läs hela kommentaren här

Beslutat naturreservat med tänkta ytor för exploatering

Karta över reservatet och vilka områden som riskerar att exploateras av bostäder

Foto omslagssida: Kjell Törnquist