Bevara Årstaskogen!

cropped-c3a5rstaskogen_logga.jpgI nätverket Bevara Årstaskogen arbetar vi för att bevara bland de mest uppskattade och välanvända områdena i Årstaskogen – områden som hotas av bebyggelse. Vi anser att oåterkalleliga beslut ska tas med eftertanke och välgrundade fakta.

Såhär beskriver Stockholm stad Årstaskogen på stadens hemsida:

Årstaskogen är ett skogsklätt större naturområde på norrsluttningen på en så kallad förkastningsbrant ned mot Årstaviken. Som stor sammanhängande biotop är naturområdet unikt i den inre stadsregionen och har stora ekologiska värden, inte minst som spridningskorridor längs vattenkanten (Mälarkilen) för en del arter och med ett visst samband med Tyrestakilen, ett av de regionala grönområden som når fram till Sickla kanal/Hammarbybacken. Närheten till Södermalm och Årsta bidrar till skogens höga rekreativa värden. Området har också höga kulturhistoriska värden, till exempel Dianelunds koloniträdgård och Årsta gård.

Senaste Nytt:

20220531:

Den 9 maj beslutade kommunfullmäktige i Stockholm äntligen om den utvidgning av naturreservatet för Årstaskogen – Årsta holmar som varit utlovad sedan valet 2018. Beslutet innebär att de delar som ingick i ett förslag till naturreservat som var ute på samråd 2014 läggs till de reservatsgränser som beslutades 2018.  Utvidgningen innebär att områden med höga naturvärden och av strategisk vikt, för att bibehålla Årstaskogens funktion som kärnområde, tas med i reservatet. Eftersom områdena utgörs av de flacka och soliga delarna av Årstaskogen har de också stora sociala värden.

Ända sedan de storskaliga exploateringsplanerna offentliggjordes för fem år sedan har Bevara Årstaskogen kämpat på olika sätt för att Årstaskogen ska fredas. Vi har samlat in namnunderskrifter, träffat politiker, anordnat möten och skogsguidningar, skrivit insändare, demonstrerat och nätverkat. Beslutet om utvidgning har föregåtts av många små steg som vi tagit (både som grupp och individer). Det har bitvis varit frustrerande och vi har känt både vanmakt och ilska. Samtidigt har det funnits stor tillförsikt och kämparglöd. Tillsammans har våra insatser bidragit till att mer skog nu har skyddats till dem som kommer efter oss!

Trots detta kommer stora delar av Årstaskogen fortfarande ligga utanför reservatet. Och trots löftet både före och efter valet om att hela skogen skulle skyddas finns det nu exploateringsplaner gällande områden i skogen. Det har gått 26 år sedan det första reservatsförslaget lades fram och det var betydligt större än det som nu kommer gälla. Något nytt beslut om ytterligare utvidgning lär aldrig fattas. Antalet besökare har ökat markant och slitaget på skogen är stort. Det visar på det stora behovet av skogen som rekreation. En del arter har försvunnit. Andra är kvar, men riskerar att gå samma väg när ytan minskar och spridningsvägarna täpps till. Hela skogen är med andra ord inte räddad. Än kan 1 000 bostäder byggas. Kampen är inte över, men vi är glada över denna seger!

img_5206-640x452

/Arbetsgruppen för nätverket Bevara Årstaskogen

20211009:

Trots den utvidgning av naturreservatet som är på gång riskerar skogsområden som trots allt kommer hamna utanför reservatet att bebyggas. Läs mer här om markanvisningsansökningar som har getts in och i ett fall beslutats av staden: https://bevaraarstaskogen.wordpress.com/markanvisningar/

20210609:

Som tidigare meddelats beslutade staden om en markanvisning i Årstaskogen i december, strax norr om Dellensvägen vid Årsta gård. Trots att området, enligt den naturvärdesinventering som nyligen gjordes, har naturvärdesklass 2 (höga naturvärden, dvs. av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå) tycker alltså staden att det är lämpligt att bygga där. Nu har stadsbyggnadsnämnden godkänt att planarbete påbörjas. Se nedan beslut från nämnderna:

31 protut

9041507_1_6

20210414:

Den 10 februari skickade arbetsgruppen en skrivelse till Centerpartiet i Stockholm. Skrivelsen skickades med anledning av att utvidgningen av reservatet verkar dröja och med anledning av de byggplaner samt programarbete rörande Årstaskogen som vi fått kännedom om. Skrivelsen kan läsas här: Skrivelse Till Centerpartiet från Bevara Årstaskogen

I början av mars fick vi svar från Centerpartiet som bland annat skriver följande: Utvidgningen av reservatet med 2014 års gränser var och är ett av  Centerpartiet i Stockholms viktigaste vallöften. Ett förslag till ny gräns för Årstaskogen-Årsta holmar inklusive en ny skötselplan har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i samarbete med exploateringskontoret och miljöförvaltningen, och ett ärende kring detta planeras att kunna beslutas i berörda nämnder nu under våren. Det nya reservatet kommer därför kunna beslutas i kommunfullmäktige inom mandatperioden. För Centerpartiet är det viktigt att parker och populära grönområden i staden, som behövs i en växande och människovänlig stad, inte ska ses som ledig yta för exploatering. Det är bland annat därför partiet kämpar hårt för att göra Årstaskogen till ett utvidgat naturreservat och det är också därför partiet har sagt att Luftvärnsberget ska fredas, även om det inte formellt ingår i reservatet.

När det gäller markanvisningen i Årstaskogen, vid Ottsjövägen, skriver Centerpartiet att de inte har motsatt sig att bostäder byggs där. Området ligger inte i vare sig det planerade reservatet eller det utpekade Luftvärnsberget. Centerpartiet poängterar dock att en bedömning måste ske i varje enskilt fall men att de vill att Årsta ska utvecklas och bli tillgängligt för fler. Centerpartiet ser positivt på att fler bostäder byggs i Årsta, så länge stadsplaneringen är sådan att det byggs högt och tätt och värnar grönområden i området. Även om Wallenstams bostäder byggs i kanten av skogen påverkas inte reservatet. Stadsutveckling i området kan också göra skogen tillgänglig för fler.

Avseende planen för Söderstaden menar Centpartiet att den handlar om att Gullmarsplan och Nynäsvägen ska utvecklas till en bytespunkt som kopplar samman omkringliggande stadsdelar i en urban och trygg stadsmiljö. Därför ingår de östra delarna av Årstaskogen i programområdet. Det betyder inte att det kommer byggas på Luftvärnsberget, utan att det är viktigt att i arbetet med Söderstaden knyta samman stadsdelarna som idag skärs itu av motorleder och spår. Centerpartiet kommer att fortsätta värna Luftvärnsberget i det arbetet och ser fram emot att genom arbetet med Söderstaden göra Årstaskogen än mer tillgänglig.

Arbetsgruppen svarade Centerpartiet den 23 mars: Svar till Centerpartiet

Den 1 april mottog arbetsgruppen svar från Centerpartiet. De skriver att det stämmer att de gick till val på att bevara hela Årstaskogen, men att den överenskommelse som träffades i den nya majoriteten efter valet var att reservatet ska utvidgas med 2014 års gränser samt att Luftvärnsberget, som hamnar utanför reservatet, skulle fredas från exploatering. När det gäller de delar av skogen som trots allt hamnar utanför reservatet så kommer de att kunna prövas mot andra planer. Avseende markanvisningen vid Ottsjövägen/Dellensvägen är bedömningen att det kan byggas där utan att Årstaskogens värden förtas. Det betyder dock inte samma bedömning kommer göras i andra delar av Årsta, utan varje enskilt fall måste beaktas utifrån naturvärden och värdet av en sammanhållen skog. Centerpartiet skriver också att beslutet om det utvidgade reservatet snart kommer att tas och att planerna på att bygga 800-1000 bostäder i skogen, som var på tal under förra mandatperioden, är helt avfärdade. När det gäller Söderstaden menar Centerpartiet att den planen inte handlar om att bygga bostäder eller nya vägar i Årstaskogen. Det handlar om att ha hela området, som inkluderar Slakthusområdet, Globen-området och Gullmarsplan nedan till vattnet i beaktande när planerna för Söderstaden fördjupas. I årets budget är det avsatt extra medel för städning och skötsel av parker, grönområden och naturreservat.

20210210:

Reservatets utvidgning och byggplaner i skogen:

Vi har fått information från stadsbyggnadskontoret om att de räknar med att lägga fram ett förslag för beslut om samråd i stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden i april. Om nämnderna då ger SBK i uppdrag att samråda kan det komma att ske till sommaren. Förslaget kan sedan tas upp i nämnderna igen till hösten för att slutligen beslutas av kommunfullmäktige sent hösten-vintern 2021/22. Med andra ord mer än tre år efter valet och väldigt nära nästa val!

Samtidigt har vi nåtts av information om att exploateringsnämnden i december beslutat om en markanvisning i Årstaskogen. Markanvisningen avser ett område med ädellövsskog strax norr om Dellensvägen vid Årsta gård (den s.k. Solskogen). Staden avser alltså att påbörja exploatering i en av de få kvarvarande ädellövsområdena i Årstaskogen, i omedelbar anslutning till den föreslagna nya reservatsgränsen – trots löftena efter valet om att ingen exploatering skulle ske av skogen, inte heller i de delar som trots allt hamnar utanför reservatsutvidgningen.

Tjänsteutlåtandet med karta: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1995576

Protokollsutdrag: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1996283

Utöver detta beslutade stadsbyggnadsnämnden i november att ge SBK i uppdrag att påbörja programarbetet för Söderstadens del med Gullmarsplan. Delar av Årstaskogen, bl.a. Luftvärnsberget, återfinns inom programområdets avgränsning, se länken nedan för karta. Vi noterar att man i skrivningarna talar om vikten av att stärka de ekologiska spridningssambanden mellan Årstaskogen Hammarbyskogen. Samtidigt består planområdet till största del av just grönområden och syftet med planen är att tillskapa bostäder och annan bebyggelse. Vad innebär detta för Årstaskogen? https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2020-02613

Vi har med anledning av ovanstående idag skickat en skrivelse till berörda politiker från Centerpartiet i Stockholms stad och inväntar nu svar.

20181012:

Idag meddelade det nya blågröna styret i Stockholm att naturreservatet för Årstaskogen – Årsta holmar kommer att utökas så att även 2014 års gränser läggs till. Vad det innebär i praktiken kan man utläsa av nedanstående karta. Vissa områden av skogen kommer fortfarande att ligga utanför reservatet och därmed vara oskyddade, men beskedet från Centerpartiet är att den planerade exploateringen av skogen avbryts.

image1 (5)