Exploateringsförslaget

Det enda beslut som finns avseende exploateringsförslaget är ett som togs den 24 augusti 2017 av exploateringsnämnden. Nämnden godkände då ett projektdirektiv för Årstaskogen och gav samtidigt exploateringskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för projekt Årstaskogen upp till 11,0 mnkr. Läs samtliga handlingar från sammanträdet här: Tjänsteutlåtande Projektdirektiv Protokollsutdrag. Dvs. beslut om att utreda om bebyggelse är möjligt, inte beslut om att det ska byggas. Ända sedan 2011 har olika byggherrar inkommit med markanvisningsansökningar avseende Årstaskogen. Efter den 24 augusti har det tillkommit några ytterligare.

I dagsläget pågår ingen formell process för bebyggelse i Årstaskogen, enligt exploateringskontoret. Tjänstemännen kan inte svara på när den processen kan starta igen. Det är politikerna som beslutar. Kanske drar den igång efter valet.

 

Annonser