Årstaskogen i media

I dagarna kom tidningen Hållbart byggande ut med en artikel med rubriken ”Ny bebyggelse – men till vilket pris?”. Artikeln handlar om förtätningen av städerna och vad vi riskerar att förlora när grönytor får ge plats åt nya bostäder. Flera från Bevara Årstaskogens arbetsgrupp intervjuas. Lästips! http://hallbartbyggande.com/ny-bebyggelse-men-till-vilket-pris/

I tre media finns Årstaskogen med på nyhetsplats som en av årets frågor:
Mitt i:
DN:
ETC-Stockholm:
Missa inte heller den skogspromenad i Årstaskogen som anordnas av Botaniska Sällskapet, lördagen den 13 januari kl. 10:00. Här kan man läsa mer om ”Tjugondag Knut går vi ut!” https://m.facebook.com/events/1869313200046194/
Annonser

Reservatsbildandet och detaljplaneprocessen

I december godkände de tre berörda nämnderna (exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden) samrådsredogörelsen som innehöll de synpunkter som kom in under samrådet som hölls 2018. Samtliga nämnder beslutade även att föreslå att kommunfullmäktige inrättar Årstaskogen och Årsta holmar naturreservat. Det förslag till gränsdragning som nämnderna fattade beslut om innehöll två justeringar om man jämför med förslaget som gick ut på ett mindre samråd under hösten 2017. Dels föreslås Trollparken ingå i reservatet (här har reservatet utökats och motsvarar nu samma sträckning som i samrådet 2014), dels har en del av ett koloniområde vid Årstaliden tagits bort från reservatet för att möjliggöra för en angöringsgata vid framtida bostadsbebyggelse (här har reservatet alltså minskats).

I det gemensamma tjänsteutlåtandet från exploateringskontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret kan man läsa att avgränsningen av naturreservatet har utgått från områdets befintliga värden, befintliga administrativa gränser samt befintlig och framtida potentiell bebyggelse. I utlåtandet står det emellertid inte något om vilka avvägningar som har gjorts och ingen dokumentation avseende gränsdragningen verkar finnas. Gällande just Trollparken skriver man att det tydligt synts i enkätsvaren att området är mycket uppskattat. Man anger även att området består av uppvuxen hällmarkstallskog mellan 70 och 150 år blandat med inslag av yngre tall och att det har höga ekologiska värden både som ett kärnområde och som en del av ett ekologisk spridningssamband söderut. Om förvaltningarna nu anser att Trollparken är så ekologiskt värdefullt – varför var området då exkluderat från reservatet tidigare?

Vidare framgår det inte hur resultatet från webbenkäten togs om hand. Vilken information fick politikerna (förutom den information som Bevara Årstaskogen skickade ut) inför besluten i nämnderna? Mats Grahn, professor i evolutionsbiologi på Södertörns högskola twittrade i december om att han ansåg att Bevara Årstaskogens analys av webbenkätsresultatet borde ha ingått i underlaget till förslaget: https://twitter.com/MatsGrahn/status/941949086030286848

Kommunfullmäktige väntas fatta det slutliga beslutet om att inrätta reservatet under våren 2018. Det är oklart till vilket sammanträde ärendet kommer att tas upp, men sedan tidigare är det sagt att det kommer att ske 3-4 månader efter nämndsammanträdena. Under våren 2018 sammanträder kommunfullmäktige följande datum: 29 jan, 19 feb, 19 mars, 9 april, 7 och 28 maj samt 11 juni. Under våren 2018, enligt stadens preliminära tidplan, kommer även beslut att fattas om markanvisningar till byggaktörer som vill vara med och utveckla de nya bostäderna. Vidare planerar staden att starta de första planprocesserna för de nya bostäderna. http://vaxer.stockholm.se/projekt/nya-bostader-i-arstaskogen/

Se nedan för aktuellt förslag till reservatsgräns:

Karta

Stadens enkät och svaren

När svaren från Medborgarenkäten presenterades av staden framkom att gensvaret varit ovanligt stort med 3 365 svarande. Trots enkätens vinklade utformning där det saknades möjlighet att välja att skogen skall bevaras kom det ändå att bli den främsta synpunkten genom fritextfälten.

Via enkäten fick de svarande möjlighet att via en karta peka ut en eller flera favoritplatser i Årstaskogen och ange varför det är en favoritplats. När detta sedan redovisades sattes aldrig svaren i relation till den tänkta reservatsgränsen eller de områden som föreslås för bostäder. Likaså förklarades aldrig färgerna eller sattes i en tydlig storleksrelation. (Se stadens bild nedan).

Stadens_enkät

Genom att arbetsgruppen fått ta del av primärdata från enkäten så har vi själva kunnat koppla de tänkta platserna för bebyggelse mot enkätsvarens favoritplatser. Totalt är det 2 260 unika svarande som pekat ut 6 639 platser inom Årstaskogen. Staden pekar på att antalet är 5 135 men har då en snävare ram för Årstaskogen.

Genom att lägga ett rutnät på 100 * 100 meter (motsvarande 1 hektar) över Årstaskogen och summera antalet favoritplatser inom varje ruta ges en klarare bild av hur antalet fördelas över skogen. Färgnyansen anger antalet utpekade favoritplatser inom just den 100-metersrutan.

Favoritplatser

Platserna som föreslås för bostäder har delats upp på sex delområden från väster till öster. Genom att summera antalet utpekade favoritplatser inom varje del så kan antalet per hektar redovisas. Då tar vi hänsyn till områdenas storlek och jämför antalet favoritplatser per hektar med antalet inom reservatsförslaget.

Favoritplatser_inom_exploytor

I fem av sex områden som skall prövas för bebyggelse är det motsvarande eller fler utpekade favoritplatser per hektar än vad det är inom det reservatsförslag som nu ligger. Flest antal favoritplatser per hektar har Trollparken.

I det senaste reservatsförslaget har också Trollparken lagts tillbaka till reservatet, såsom 2014. Men än är det långt kvar då webbenkäten även pekar ut områdena Ottsjövägen, Sköntorp, Väster och Söder om Årsta IP samt Marviksvägen som tydligt välbesökta platser inom Årstaskogen. Förutom de rekreativa och sociala värdena har även samtliga platser höga biologiska värden.

Redovisning av favoritplatser

Försök att få till ett möte med Rogert Mogert

Arbetsgruppen har under en längre tid försökt få till en dialog med stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert. Han ansvarar inte bara för stadsbyggnadsfrågorna i Stockholms stad, utan även för instiftande av naturreservat – något som ligger på stadsbyggnadsnämnden enligt den nämndens reglemente.

När det gäller de skogsguidningar som vi har bjudit in berörda politiker till har Roger Mogert inte ens svarat på inbjudan, trots påminnelser.

Vi har därefter ringt Mogerts borgarrådssekreterare samt skickat två mejl där vi framfört att vi vill få till ett möte med Mogert. Efter det tredje mejlet, som skickades i veckan, fick vi svar från Mogerts borgarrådssekreterare. Han lät meddela att det var Jan Valeskog som hos dem ansvarade för naturreservat och Årstaskogen och att de, eftersom vi redan träffat Valeskog, ansåg att det räckte med den kontakt vi haft med Valeskog.

Borgarrådssekreteraren, Mogert och Valeskog fick då ett svar av oss där vi bl.a. skrev att vi ville träffa Roger Mogert i egenskap av ordförande i stadsbyggnadsnämnden – inte i egenskap av socialdemokrat, borgarråd eller heltidspolitiker i stadshuset. Vi skrev även att stadsbyggnadsnämnden hade ett annat uppdrag än exploateringsnämnden och att Jan Valeskog inte under några omständigheter kunde vara ansvarig för stadsbyggnadsfrågor och naturreservatsfrågor då han inte ens är ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Vidare hänvisade vi till 1 kap. 9 § regeringsformen som anger att myndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (objektivitetsprincipen). Att låta exploateringskontoret och exploateringsnämnden styra ärendet om bildande av reservatet samt plocka bort områden som pekats ut som värdefulla enbart för att kunna exploatera dem innebär att de andra nämndernas ansvarsområden blir eftersatta i beredningen och att handläggningen brister i kravet på opartiskhet. Att Roger Mogert i egenskap av ordförande i stadsbyggnadsnämnden dessutom frånsäger sig sitt ansvar enligt stadens reglemente är uppseendeväckande. Så skrev vi sammanfattningsvis.

Hittills har vi inte fått något svar, men vi ger oss inte och kommer fortsätta kräva ett möte med Roger Mogert.

Tidplanen för nämnderna reviderad ytterligare en gång

Enligt exploateringskontoret har tidplanen för i vilken ordning beslut om reservatet ska tas i de tre berörda nämnderna reviderats ytterligare en gång. Nu gäller följande:

1) exploateringsnämnden den 7 december

2) miljö- och hälsoskyddsnämnden den 12 december

3) stadsbyggnadsnämnden den 14 december

 

Samrådsyttrandena gällande reservatsförslaget

Under perioden 22 september – 23 oktober (några fick anstånd) var det reviderade förslaget till naturreservat ute på samråd till några få myndigheter och sakägare samt till de förvaltningar som SBK, exploateringskontoret och miljöförvaltningen ansåg skulle få yttra sig.

Här följer en sammanfattning av de yttranden som är intressanta för Bevara Årstaskogen:

Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn gav in ett mycket bra yttrande där de välkomnade naturreservatet under förutsättning att hela Årstaskogen skulle omfattas av det. Föreningen tog bl.a. upp syftena med reservatet, avsaknaden av analys av de nya gränserna, barnperspektivet, vilka värden som finns i de områden som utesluts och självklart de nya gränsernas betydelse för koloniområdet och dess kulturhistoriska värde.

EÅV stadsdelsnämnd ville att hela Trollparken och hela Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn skulle ingå i reservatet. Man ville inte ha ett regionalt cykelstråk men föreslog en enkelriktad bussgata mellan Sköntorpsvägen och Ottsjövägen (!)

Idrottsförvaltningen såg risker med att tillgängligheten i naturområdet kunde begränsas för stockholmarna i och med den nya gränsdragningen. Förvaltningen hänvisade även till den av idrottsnämnden nyligen beslutade friluftsstrategin.

Länsstyrelsen konstaterade att merparten av de arealer som tagits bort utgjordes av äldre hällmarkstallskog, tallskog på morän samt hällmarker men skrev samtidigt att det ankommer på kommunen att göra de avvägningar som behövs mellan skydd av natur och behovet av bostäder.

Dianelunds koloniträdgårdsföreningen (yttrande på eget initiativ) motsatte sig inte de nya gränserna men om avsikten var att bygga höga hus nära inpå koloniområdet så motsatte de sig att gränsen ändrades i den delen.

Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar (yttrande på eget initiativ) ville att hela Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn skulle hamna inom reservatet och att staden skulle markera lämpliga ytor inom reservatet där man kunde skapa nya koloniträdgårdar. Man skrev också att den planerade exploateringen tätt inpå det blivande naturreservatet kunde få allvarliga konsekvenser för naturvårdsområdets kvaliteter, påverka spridningsvägarna, förutsättningarna för odlingsverksamheten och den biologiska mångfalden.

Möte med Jan Valeskog den 25 oktober i stadshuset

Den 25 oktober träffade representanter från arbetsgruppen biträdande finansborgarrådet och exploateringsnämndens ordförande Jan Valeskog i stadshuset. Minnesanteckningar kommer att publiceras på hemsidan men fram till dess kan vi delge följande information:

Som de flesta känner till ska beslut om reservatet först gå igenom de tre berörda nämnderna innan det slutligt tas av kommunfullmäktige. Enligt Jan Valeskog kommer stadsbyggnadsnämnden att ta upp reservatsärendet till beslut den 23 november, exploateringsnämnden den 7 december och miljö- och hälsoskyddsnämnden den 12 december. Det här är nya uppgifter eftersom man tidigare gått ut med en tidplan som angav att beslut om reservatsgränserna skulle tas i samtliga nämnder i november (och att exploateringsnämnden samma dag som reservatsgränserna beslutades även skulle besluta om markanvisningar).

Resultatet av webbenkäten kommer att publiceras (som vi förstod det) på stadens hemsida nästa vecka. Enligt Jan Valeskog kommer berörda politiker att få ta del av resultatet före beslut om reservatsgränser, vilket är positivt. Det är för arbetsgruppen oklart hur man kommer omhänderta alla synpunkter som folk lämnat i fritextfälten.

Sedan tidigare vet vi att man reviderat tidplanen när det gäller markanvisningarna och att beslut om dessa inte kommer att tas under 2017.

Skogsvandring med politiker

Arbetsgruppen har under hösten bjudit in huvuddelen av de politiker som sitter i de tre berörda nämnderna (exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden) (samt vissa andra politiker som visat intresse för frågan) till en vandring i Årstaskogen. De politiker som har närvarat har vid guidningen med egna ögon fått se vilka områden som enligt nuvarande förslag skulle hamna utanför reservatsgränsen och därmed riskera att exploateras, vilka områden som skulle hamna i reservatet samt vilka områden som idag redan är strandskyddade (och därmed i princip inte går att exploatera). De har fått information om vilka naturvärden och rekreativa värden som finns i Årstaskogen och vad nuvarande reservatsförslag (som möjliggör för en hårdexploatering) skulle få för konsekvenser. Vi har även visat hur man försåtligt har dragit reservatsgränsen väldigt nära det strandskyddade området (på ett ställe precis i linje med reservatsgränsen) samt att branten på vissa ställen går precis intill den föreslagna gränsen.

Politiker från Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna har närvarat. Den 26 oktober kommer en grupp från Centerpartiet. De socialdemokratiska politiker som fått inbjudan har tackat nej/inte kunnat eller inte svarat alls. Roger Mogert, ordförande i stadsbyggnadsnämnden – den nämnd som enligt sitt reglemente handhar ärenden om instiftande av naturreservat och som dessutom ansvarar för stadens stadsplanering – har inte ens bemödat sig om att svara på inbjudan (trots påminnelse). Ingen politiker från moderaterna har svarat på inbjudan. Kristdemokraterna har tackat nej.

Vid vandringen har vi haft nedanstående karta som utgångspunkt (på grund av tidsnöd har vi varit tvungna att göra vissa avvikelser från den):

Guidekarta_Årstaskogen_Nätverket_Bevara_Årstaskogen (002)

Webbenkäten

Det kom in 3 371 svar på den webbenkät som genomfördes under augusti månad. Eftersom webbenkäten utgick från att det skulle byggas i skogen och saknade alternativ för att man ville behålla skogen som den var fyllde många i fritextfälten och angav att de ville att hela skogen skulle bli reservat. Det fanns möjlighet att med ”kartnålar” peka ut de områden man tyckte bäst om i skogen och ange varför. Många pekade ut områden som enligt nuvarande förslag ska ligga utanför reservatet och som därmed hotas av exploatering.

Enligt tidplanen ska reservatet beslutas i exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden den 9 november (i miljö- och hälsoskyddsnämnden några dagar senare) och sedan i kommunfullmäktige i vår. Eftersom vi i arbetsgruppen tyckte det var lite väl tajt fram till den 9 november mejlade vi projektledare Hampus Olesund och frågade hur de skulle hinna gå igenom alla webbenkätssvar och samrådsyttranden (det nya förslaget har gått ut på ett mindre samråd med åtta myndigheter/förvaltningar/sakägare) på den korta tiden.

Hampus Olesund svarade: ”Resultatet av webbenkäten kommer inte ligga till grund för beslut om instiftande för naturreservatet utan kommer användas i det fortsatta arbetet av bostadsprojektet.”

Vi kontaktade då Jan Valeskog och frågade hur det här gick ihop med hans svar till oss i somras där han skrev: ”Utifrån bland annat den tidiga medborgardialogen kommer självklart en dialog om utformningen av naturreservatet att ske.”

Jan Valeskog svarade: ”Tack för mail. Dialogen handlar om möjlighet för berörda att föra fram åsikter i frågan till politiker och andra, inte minst utifrån formulerade synpunkter i enkäten, etc. Sådan kommunikation har som du vet redan skett vid flera tillfällen och ni skall självklart även få möjlighet att framföra sådana synpunkter till mig. Något mer formaliserat förfarande än så syftade jag inte på.”

Trots att politiker uttalat sig som om enkätsvaren skulle beaktas i reservatsärendet blir det alltså inte så. 3 371 medborgare har lagt ned tid och energi på att svara på en enkät i tron att man skulle lyssna på deras åsikter.

Till vänster syns den gamla texten på stadens hemsida med ingången till enkäten. Till höger syns den nya texten som går att läsa under Projektfakta.
Jämför gärna syftena med enkäten på de två ingångarna.
Enkäten