Kartor

Bevara Årstaskogens kartor m.m.

Karta över det beslutade reservatgränserna:

Beslutat naturreservat med tidigare utpekade områden för exploatering_

Karta över de förändrade reservatgränserna (materialet togs fram före det reviderade reservatsförslaget. Trollparken ingår nu i det beslutade reservatet):

Förändrade reservatsgränser efter exploateringsintressen 

Karta över ”stråket” som Exploateringskontoret presenterade för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämd hösten 2017:

Stråket

Bevara Årstaskogen har tagit fram en guideorienterad karta. Fotona och utpekade platser med information skall ses som delar av ett smörgåsbord som visar ett urval av vad som finns i Årstaskogen. Här ges exempel både från ett naturvårdsperspektiv men även med koppling till sociala värden såsom friluftsliv, rekreation, pedagogik, lek, samvaro och upplevelsevärden. Flera av fotona är kopplade till platser medan fågelarterna istället är kopplade till skogen som en helhet. Flera  av arterna på bild är även kopplade till miljömålet levande skogar: http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/Fordjupning/?iid=67&pl=1&t=Land&l=SE

Guidekarta_Årstaskogen_Nätverket_Bevara_Årstaskogen

Karta med spridningsvägar. Som man ser är det inte bara de östvästliga sambanden som är viktiga för skogen, utan det finns ett stor antal kopplingar nord-sydlig riktning också. I kartan syns spridningssambanden tillsammans med reservatsförslaget från September 2017 (gul gräns). De röda områdena är de utredningsområden som pekas ut av staden för eventuell exploatering vilket då riskerar påverka spridningsvägarna i nord-sydlig riktning:

Spridningsvägar till från reservat

Kartor med översikt och detaljerade bilder över varje undantaget område från tidigare reservatsförslag. De detaljerade bilderna kan vara till nytta när man talar med både skolor och vill få namnunderskrifter såväl som för de som vill räkna träd eller andra aktioner i eller i anslutning till områdena (materialet togs fram före det reviderade reservatsförslaget. Trollparken ingår nu i det beslutade reservatet):

Omraden_foreslagna_for_ny_bebyggelse_Arstaskogen

Karta med strandskydd och föreslagen reservatsgräns. När man räknar på strandskyddet 100 meter upp från strandlinje så sträcker det sig precis fram till två av områdena som nya förslaget undantar för bostäder. Landområdet som berörs av strandskydd inom reservatet är lika stort som den del av reservatet som inte berörs av strandskydd. Båda områdena är ca 22 hektar stora. Områdena som nu undantas och planeras för bostäder är drygt 12 hektar (materialet togs fram före det reviderade reservatsförslaget. Trollparken ingår nu i det beslutade reservatet):

Strandskydd_100m_inom_reservat

Karta med förskolor och skolor i närheten av Årstaskogen (materialet togs fram före det reviderade reservatsförslaget. Trollparken ingår nu i det beslutade reservatet) :

Forskolor_skolor_i_naromrade_reservat

 

Annonser