Kartor

Kartor över reservat och undantagna områden

  • Karta över de förändrade reservatgränserna:

Förändrade reservatsgränser efter exploateringsintressen

  • Karta över ”stråket” som Exploateringskontoret presenterade för stadsdelsnämden:

Stråket

  • Med utgångspunkt från vandringskartan genom Årstaskogen finns nu en mer guideorienterad variant. Fotona och utpekade platser med information skall ses som delar av ett smörgåsbord som visar ett urval av vad som finns i Årstaskogen. Här ges exempel både från ett naturvårdsperspektiv men även med koppling till sociala värden såsom friluftsliv, rekreation, pedagogik, lek, samvaro och upplevelsevärden. Flera av fotona är kopplade till platser medan fågelarterna istället är kopplade till skogen som en helhet. Flera  av arterna på bild är även kopplade till miljömålet levande skogar: http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/Fordjupning/?iid=67&pl=1&t=Land&l=SE

Guidekarta_Årstaskogen_Nätverket_Bevara_Årstaskogen

  • Karta med spridningsvägar. Som man ser är det inte bara de östvästliga sambanden som är viktiga för skogen, utan det finns ett stor antal kopplingar nord-sydlig riktning också. I kartan syns spridningssambanden tillsammans med reservatsförslaget från September 2017 (gul gräns). De röda områdena är de utredningsområden som pekas ut av staden för eventuell exploatering vilket då riskerar påverka spridningsvägarna i nord-sydlig riktning.

Spridningsvägar till från reservat

  • Karta med föreslagen ny reservatsgräns och områden för bostäder inom tidigare reservatsgräns:

Enkel bild för att få en uppfattning om att områdena faktiskt består av skog.

Omraden_for_bostader_och_nytt_reservatsforslag

  • Karta som bara visar områdena där 800 – 1 000 bostäder skall byggas:

Ren kartbild som enbart visar de drygt 12 hektar som förslagsvis skall bebyggas och vilka områden som utökats från förslaget från 2014

Omraden_for_bebyggelse_inom_och_utom_tidigare_reservatsgrans

  • Kartor med översikt och detaljerade bilder över varje undantaget område från tidigare reservatsförslag.

De detaljerade bilderna kan vara till nytta när man talar med både skolor och vill få namnunderskrifter såväl som för de som vill räkna träd eller andra aktioner i eller i anslutning till områdena.

Omraden_foreslagna_ny_bebyggelse

Omraden_foreslagna_for_ny_bebyggelse_Arstaskogen

  • Karta med strandskydd och föreslagen reservatsgräns:

När man räknar på strandskyddet 100 meter upp från strandlinje så sträcker det sig precis fram till två av områdena som nya förslaget undantar för bostäder. Landområdet som berörs av strandskydd inom reservatet är lika stort som den del av reservatet som inte berörs av strandskydd. Båda områdena är ca 22 hektar stora. Områdena som nu undantas och planeras för bostäder är drygt 12 hektar.

Strandskydd_100m_inom_reservat

  • Karta med förskolor och skolor:

Om vi skall gå runt till förskolor och skolor för att ta in deras synpunkter är det bra att veta hur när de ligger de föreslagna områdena som undantas.

Forskolor_skolor_i_naromrade_reservat

 

Annonser