Kontakta våra politiker

Var med och påverka och skicka dina åsikter till de ansvariga politikerna: 

Stefan Hansson (S), ordförande i exploateringsnämnden, stefan.l.hansson@stockholm.se

Jan Valeskog (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, jan.valeskog@stockholm.se

Katarina Luhr (Mp), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, katarina.luhr@stockholm.se

Samtliga ledamöter i exploateringsnämnden: https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1037

Exploateringsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning och bostadsexploatering samt det renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm. Nämnden ska förvalta och utveckla kvartersmark, gator, parker och naturområden som ägs av staden. 

Samtliga ledamöter i stadsbyggnadsnämnden: https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1068

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadens verksamhet inom områden som rör översiktlig planering, och detaljplanering, bygglovgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. 

Samtliga ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden: https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1055

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för miljöfrågorna i Stockholms stad.

Nedan finns länkar till andra nämnder i Stockholms stad. Kontakta gärna även dem för att få svar på vad de anser om krympningen av Årstaskogen. Årstaskogen berör så många aspekter, så det behövs en stor och komplex diskussion.

Vad anser politikerna i:

Utbildningsnämnden https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1104 om påverkan på den pedagogiska verksamheten samt barnens tillgång till friyta, då skolgårdarna och förskolegårdarna idag ofta är mindre än Boverkets rekommendationer?

Vad anser politikerna i Stockholm stads ytterstads- och demokratiutskott https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1238 om behandlingen av Årstaskogen? Vid förra reservatsförslaget, 2014, fick medborgarna yttra sig om naturreservatet i 3 månader. När det gäller framtagandet av gällande reservat fick medborgarna möjlighet att yttra sig i 3 veckor genom en webbenkät som utgick från att det skulle exploateras i skogen. Hur omhändertogs webbenkätsvaren när det gäller reservatsbeslutet (det framgår ingenstans) och hur kommer svaren att tas om hand vid den kommande exploateringen?

Hur ser Trafiknämnden https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1103 på hur trafiksituationen ska lösas under byggtiden och permanent? Årsta har små gator med många backar. Trängseln på buss 160 ökade markant då antalet turer drogs ner pga besparing men även när Engelska skolan öppnade. I norra Årsta finns ingen tvärbana eller tunnelbana. Ska vi ha halvminuterstrafik på buss 160 eller vad är tänkt för att få en hållbar infrastruktur?

Vad anser politikerna i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1073 om att allt fler Årstabor ska dela på en allt mindre skog? Hur vill de att Årsta ska fortsätta att utvecklas efter det? Bli en stenstad, med en grönytefaktor (kvm grönyta/person) lika låg som i innerstaden?

Annonser