Kontakta våra politiker

Var med och påverka och skicka dina åsikter till de ansvariga politikerna: 

Katarina Luhr katarina.luhr@stockholm.se

Jan Valeskog jan.valeskog@stockholm.se

Nedan finns även ett komplett dokument på politiker som man kan kontakta:

Mailadresser till politiker

Nedan finns länkar till olika nämnder än de beslutande, för att få svar på vad de anser om krympningen av Årstaskogen. Årstaskogen berör så många aspekter, så det behövs en stor och komplex diskussion.

Vad anser politikerna i:

Utbildningsnämnden https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1104 om påverkan på den pedagogiska verksamheten samt skolbarnens tillgång till uterörelse, då skolgårdarna idag är mindre än Boverkets rekommendationer?

Hur ser Miljö- och hälsoskyddsnämnden https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1055 på folkhälsoaspekterna med att man bygger bort den skog som bidrar med partikelrening, och att skogen som många behöver för rekreation och motion minskas samtidigt som inflyttningen innebär att trycket på den ökar?

Vad anser politikerna i Stockholm stads ytterorts- och demokratiutskott https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1238 om behandlingen av Årstaskogen? Förra gången, 2014, fick medborgarna yttra sig om naturreservatet i 3 månader, denna gången i 3 veckor, genom en webbenkät som utgår från att det ska exploateras i skogen, vilket innebär mycket stora negativa konsekvenser för Årstaborna och inte alls en ”mindre justering” som det presenteras från (S).

Hur ser Trafiknämnden https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1103 på hur trafiksituationen ska lösas under byggtiden och permanent? Årsta har små gator med många backar. Trängseln på buss 160 ökade markant först då antalet turer drogs ner pga besparing och sen när Engelska skolan öppnade. I norra Årsta finns ingen tvärbana eller tunnelbana. Ska vi ha halvminutstrafik på buss 160 eller vad är tänkt för att få en hållbar infrastruktur?

Vad anser politikerna i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1073 om att allt fler Årstabor ska dela på en allt mindre skog? Hur vill de att Årsta ska fortsätta att utvecklas efter det? Bli en stenstad, med en grönytefaktor (kvm grönyta/person) lika låg som i innerstaden?

Annonser