Kontakta våra politiker

Var med och påverka och skicka dina åsikter till de ansvariga politikerna: 

Joakim Larsson (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, joakim.larsson@stockholm.se

Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden, johan.nilsson@stockholm.se

Katarina Luhr (Mp), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, katarina.luhr@stockholm.se

Samtliga ledamöter i stadsbyggnadsnämnden: https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1068

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadens verksamhet inom områden som rör översiktlig planering, och detaljplanering, bygglovgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. 

Samtliga ledamöter i exploateringsnämnden:

https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1037

Exploateringsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning och bostadsexploatering samt det renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm. Nämnden ska förvalta och utveckla kvartersmark, gator, parker och naturområden som ägs av staden.

Samtliga ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden: https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1055

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för miljöfrågorna i Stockholms stad.

 

 

Annonser