Markanvisningsansökningar

Läs om samtliga markanvisningsansökningar som sökts från 2011 fram till den 18 september 2018 här

En enskild byggherre har satt gränsen för Årstaskogens naturreservat!

Arbetsgruppen försökte under sommaren 2017 få ut underlag för den nya gränsdragningen för naturreservatet, men svaret från förvaltningarna blev att det inte fanns något underlag, att det inte gjorts någon analys av vad de nya gränserna skulle få för konsekvenser och att de nya gränserna i huvudsak gjorts för att möjliggöra för exploatering.

 

Vid telefonsamtal mellan en representant från arbetsgruppen och en borgarrådssekreterare vid finansroteln i stadshuset den 4 augusti fick borgarrådssekreteraren frågan vilken exploatör som har angett just siffran 800-1 000 bostäder. Han svarade att siffran 800-1 000 bostäder inte kom från någon exploatör utan att det endast var en uppskattning över vad som skulle vara möjligt att bygga i Årstaskogen.

 

Eftersom arbetsgruppen misstänkte att det var just byggherrar som låg bakom exploateringsförslaget om 800-1 000 bostäder i Årstaskogen begärde vi ut samtliga markanvisningsansökningar som fanns gällande skogen. De som publiceras här på hemsidan är de som per den 12 september 2017 har inkommit till exploateringskontoret.

Markanvisningar_2011_2017

Foto: Samtliga markanvisningar som sökts från 2011 fram till 2017 (markanvisningar markerade i lila tillsammans med reservatsgräns från september 2017.

Sedan 2011 har ett antal byggherrar sökt markanvisning i skogen. Den som sticker ut mest är Byggnadsfirma Erik Wallin AB. Erik Wallin sökte markanvisning första gången 2013 då flera olika dokument skickades in. I ett av dokumenten beskrivs Årstaskogen ha en bristande tillgänglighet och anges vara ”någorlunda lättillgänglig för allmänheten endast på två punkter” och därmed svår att hitta för den som saknar lokalkännedom. Ord som ”stadsfront” används och antal bostäder föreslås till 1 010. Ola Andersson är arkitekten bakom förslaget.

byggherrens_olas förslag utan reservatgräns

Foto: Byggherren Erik Wallins förslag från 2013 inritat mot ett ortofoto.

När alliansens reservatsförslag kom 2014 blev Erik Wallins ansökan inaktuell i vissa delar eftersom en del områden låg innanför dåvarande reservatsförslag. Erik Wallin ändrade då sin ansökan till att gälla fyra områden utanför dåvarande förslag till reservatsgräns.

 

Hösten 2014 blev det maktskifte i stadshuset. Miljöpartiet gick till val på att inrätta sju nya naturreservat och bevara stadens grönområden.

I mars 2015 kompletterade Erik Wallin sin tidigare ansökan från 2013 och anförde bl.a. ”Vårt förslag till gränsdragning för naturreservatet, med ett sammanhängande stråk och nya bostäder längs naturreservatets södra gräns mot bebyggelsen i Årsta” (I senare kompletteringar framgår det att Erik Wallin gått ihop med två andra byggherrar: Järntorget och Åke Sundvall).
När 2017 års reservatsgränser blev offentliga i maj möjliggjordes åter flera av Erik Wallins ursprungliga tankar från 2013. Reservatsgränserna hade dragits om och passade nu väldigt bra ihop med Erik Wallins förslag.

Utredningsområden_för_exploatering

Foto: Naturreservatsgräns från september 2017 och skogsområden som skall prövas för exploatering i rött.

I den lägesrapport som exploateringsnämnden godkände i juni 2017 står att läsa att justeringar gjorts i 2014 års reservatsförslag bl.a. för att möjliggöra bostadsutbyggnad i och i närheten av Årstaskogen och för att öka tillgängligheten till skogen: ”Som en del i att nå stadens högt uppsatta mål om bostadsbyggande kommer kontoret arbeta för att möjliggöra bebyggelse om ca 800-1000 bostäder i anslutning till skogen. Bebyggelsen planeras läggas som ett stadsbryn med bebyggelse vänt mot Årstaskogen utefter ett nytt sammanhängande gång- och cykelstråk utmed skogen. Stråket förväntas öka tillgängligheten till skogen och bli en smidig gång- och cykelväg som bättre sammanbinder Gullmarsplan och Årstaberg/Liljeholmen”.


I den fortsatta kommunikationen använder flera ansvariga politiker uttryck som att skogen ska ”tillgängliggöras”, ”kaj mot det gröna” och ”stadsbryn” – i princip samma uttryck som används i Erik Wallins ansökningar.

Stadens förslag på exploateringsytor

Foto: Skogsområden som skall prövas för exploatering i rött tillsammans med byggherren Erik Wallins markanvisningsansökan från 2013.

Den 17 augusti länkar StockholmDirekt till artikeln ”Upplagt för strid om bostäder i Årstaskogen” på sitt twitterkonto. Ola Andersson (arkitekten bakom Erik Wallins markanvisningsansökan) twittrar: ”Årstaskogen-förslaget innebär bättre naturreservat, tillgängligt för alla, OCH ca 1000 bos. Jag vet, för det är vårt förslag från början”.

 

Några dagar senare uppdaterar Ola Anderssons arkitektfirma Andersson Arfwedson sin Facebook-status: ”Årstaskogen är på tapeten igen! För drygt tre år sedan gjorde vi ett förslag på hur stad kan kombineras med naturreservat vid Årstaskogen, in och läs och tyck!” 
https://www.facebook.com/andersson.arfwedson/

Den 13 september går följande att läsa på StockholmDirekts twitterkonto:

Twitter

Den 25 september skriver Ola Andersson i en kommentar på Andersson Arfwedsons Facebook-konto: ”Stämmer bra att stadens förslag är i det närmaste identiskt med vårt. Att staden tagit intryck av det är både troligt och glädjande”.

 

Annonser