På gång

 • Vi har fått information om att några nya ansökningar om markanvisningar har kommit in till staden. Vi återkommer om detta och vi kommer publicera dom bland de andra anvisningar som kommit in.
 • Här följer de datum för beslut om naturreservatet bland de olika instanserna i dagsläget:

7 december:

Beslut i Exploateringsnämden ja-nej-300x225Läs protokollet här

14 december:

Beslut i Stadsbyggnadsnämden Läs protokollet här (§ 41)

12 december:

Beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämden Läs protokollet här

Planprocessens datum är ännu oklara.

 • 25:e oktober träffade representanter från arbetsgruppen exploateringsnämndens Jan Valeskog i stadshuset. Minnesanteckningar kommer att publiceras på hemsidan men fram till dess kan vi delge följande information:Beslut om reservatet ska, som ni vet, först gå igenom de tre berörda nämnderna innan det slutligt tas av kommunfullmäktige. Enligt Jan Valeskog kommer stadsbyggnadsnämnden att ta upp reservatsärendet till beslut den 23 nov, exploateringsnämnden den 7 december och miljö-
  och hälsoskyddsnämnden den 12 dec.

  Resultatet av webbenkäten kommer att publiceras (som vi förstod det) på stadens hemsida nästa vecka. Politikerna kommer att få ta del av resultatet före beslut om reservatsgränser, vilket är positivt. Oklart hur man omhändertar alla synpunkter som folk lämnat i fritextfälten.

  Sedan tidigare vet vi att man reviderat tidplanen när det gäller markanvisningarna och att beslut om dessa inte kommer att tas under 2017.

   

 • Titta i vår fina broschyr! Den innehåller överskådlig information om var politikerna planerar att bygga, snygga bilder, hur man kan kontakta oss, information om hur tillgängligheten kan bli i framtiden och mycket mer… Broschyren kan du hitta här
 • Arbetsgruppen kommer att skicka ut den nya broschyren till alla politiker per post.
 • Den 16 oktober träffade några av arbetsgruppen Jan Valeskog för att lämna över de 7700 namnunderskrifter som samlats in. Överlämningen skedde utanför Stadshuset och både tidningar och SVT deltog.
 • Vi har bjudit in politiker till guidningar i Årstaskogen för att informera dem om skogens ekologiska och rekreativa värden samt vilka värden som skulle gå förlorade om skogen exploaterades. Två guidningar har hållits där representanter från Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna har medverkat. Ytterligare en guidning är inplanerad då Centerpartiet kommer att närvara. Övriga partier har antingen inte svarat eller svarat att de inte kan/vill medverka.
 • Den 22 september skickade stadsbyggnadskontoret ut en inbjudan till samråd om reviderat reservatsförslag. Samrådet skickades endast till Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Trafikverket, idrottsnämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Stockholm Vatten och Avfall AB, Skanskvarns koloniträdgårdsförening och Dianelunds båtklubb. Eventuella yttranden ska ha inkommit till stadsbyggnadskontoret senast den 23 oktober. Det kan jämföras med samrådet 2014 då dåvarande förslag skickades till 35 myndigheter, förvaltningar och föreningar.
 • Utskick av brev till alla ledamöter och ersättare. Läs utskicket här
 • Nätverket Bevara Årstaskogen skickade den 30 augusti informationsblad till alla skolor och förskolor i Årsta och Årstadal om byggplanerna i skogen och en uppmaning att besvara stadens webbenkät genom att använda fritextfälten för att berätta om hur förskolan använder skogen i verksamheten.
 •  Arbetet med förskolorna fortsätter och vi kommer även följa projektet ‘Staden i Ögonhöjd’ som Stockholm Stad håller i. Läs mer om projektet här:
  Om du har barn som du vet besöker skogen med sin förskola, fråga gärna ditt barns pedagoger och förskolechef om de har besvarat enkäten än och uppmuntra dem att göra det!

Länkar till de utskick som skickats till skolor och förskolor:

INFORMATION TILL SKOLOR I ÅRSTA OCH ÅRSTADAL

Informationen har gått ut till rektorer mm

INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I ÅRSTA OCH ÅRSTADAL

Informationen har gått ut till förskolepersonalen. Om informationen inte gått fram, hör efter med personalen på just din förskola.

WEBBENKÄTEN från Stockholms Stad stängdes 24 augusti.

Länk till enkäten:

https://app.maptionnaire.com/sv/2813/

Juni 2017: 

Aktivitet: Informationsmöte

Plats: Amfiteatern, Årsta torg

Datum: 29/6 klockan 18:00

Läs mer här

22 Augusti kl 18.00:

Picknicken blev en succe! Flera hundra hade kommit till Trollparken för att delta. Flera tidningar deltog och två politiker. Det blev en mycket bra dialog mellan Årstaborna och politikerna.

Läs mer här om mediernas artiklar

Annonser