Samråd 2017

Den 8 juni godkände exploateringsnämnden en lägesrapport gällande naturreservat för Årstaskogen/Årsta holmar där det nya reservatsförslaget presenterades. Av lägesrapporten framgick att exploateringskontoret bedömning var att inget extra samråd krävdes för att göra de planerade justeringarna av 2014 års förslag.

Förutom den massiva kritik som själva reservatsförslaget mottog var många kritiska till bristen på samråd kring de nya reservatsgränserna. Arbetsgruppen framförde att staden inte bara borde genomföra ett nytt samråd – staden hade även en lagreglerade skyldighet att göra det enligt bl.a. områdesskyddsförordningen.

I september ändrades stadens ställningstagande då de tre berörda nämnderna beslutade att ett samråd skulle genomföras. Följande fick möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på det nya förslaget: Sjöfartsverket, länsstyrelsen, Trafikverket, idrottsnämnden (idrottsförvaltningen svarade), Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Stockholm Vatten och Avfall AB, Södermalms stadsdelsnämnd, Skanskvarns koloniområdesförening och Dianelunds båtklubb.

Alla utom Trafikverket och Dianelunds båtklubb inkom med skriftliga yttranden. Utöver dessa har Dianelunds koloniträdgårdsförening och Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar gett in egna yttranden.

Samtliga publiceras här på hemsidan:

Samrådshandlingar som staden skickat ut

Yttranden från de som bjudits in till samrådet

Yttranden från de som på eget initiativ kommit in med samrådsskrivelser

Annonser