Naturreservatet

Beslutade reservatsdokument:

Beslutsdokument

Karta med reservatsgränser

Skötselplan

Samrådet som genomfördes under 2017:

När det nya reservatsförslaget offentliggjordes genom exploateringskontorets lägesrapport i maj 2017 framhöll kontoret att inget extra samråd krävdes för att göra de planerade justeringarna av 2014 års förslag.

Förutom den massiva kritik som själva reservatsförslaget mottog var många kritiska till bristen på samråd kring de nya reservatsgränserna. Arbetsgruppen framförde att staden inte bara borde genomföra ett nytt samråd – staden hade även en lagreglerade skyldighet att göra det enligt bl.a. områdesskyddsförordningen.

I september 2017 ändrades stadens ställningstagande då de tre berörda nämnderna beslutade att ett samråd skulle genomföras. Följande fick möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på det nya förslaget: Sjöfartsverket, länsstyrelsen, Trafikverket, idrottsnämnden (idrottsförvaltningen svarade), Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Stockholm Vatten och Avfall AB, Södermalms stadsdelsnämnd, Skanskvarns koloniområdesförening och Dianelunds båtklubb.

De samrådshandlingar som staden skickade ut var:

Skötselplan_170919

Samrådsbrev, myndigheter och kommunala nämnder och bolag

Bilaga 3 Beslutshandling Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat

Bilaga 2 Beslutskarta Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Alla inbjudna förutom Trafikverket och Dianelunds båtklubb inkom med skriftliga yttranden:

2011-20835-153 24 1096-2017-1.5.3 +Årstaskogen +Årsta holmar naturreservat. Remiss från stadsbygg 6792218_1_6

2011-20835-153 -º 24 2017-10-26.docx 6792219_1_6

2011-20835-152 Yttrande över reviderat förslag till naturreservatet +årstaskogen-+årsta holmar, S 6789926_2_6

2011-20835-149 Sjöfartsverkets yttrande angående samråd om naturreservat för årstaskogen – årsta holmar 6782920_2_6

2011-20835-148 201710231114.pdf 6782904_2_6

2011-20835-147 Remissvar 6781628_2_6

2011-20835-141 Årsta holmar- beskrivning.docx 6776810_1_6

2011-20835-146 Yttrande Årstaskogen 2017.pdf 6781171_2_6

Bilagor från Skanskvarn (se även huvudyttrandet ovan):

2011-20835-146 Bilaga_03_Yttrande_2017.pdf 6781170_2_6

2011-20835-146 Bilaga_02_Yttrande_2009.pdf 6781169_2_6

2011-20835-146 Bilaga_01_Yttrande_2014.pdf 6781168_2_6

Utöver dessa har Dianelunds koloniträdgårdsförening och Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar gett in egna yttranden:

2011-20835-143 Yttrande Årstaskogen 2011-20835.pdf 6778768_2_6

2011-20835-142 SV_ Angående nytt förslag om gränsdragningen av årstaskogens naturreservat.msg 6778735_1_6

 

Annonser