Samrådshandlingar som staden skickat ut

Skötselplan_170919

Samrådsbrev, myndigheter och kommunala nämnder och bolag

Bilaga 3 Beslutshandling Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat

Bilaga 2 Beslutskarta Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Annonser