Tidigare aktiviteter

56319228_1149085328596171_78732041935388672_o

  • STÄDDAG I ÅRSTASKOGEN 2018

Den 7 oktober anordnade Bevara Årstaskogen en städdag i skogen. Vi hade delat in skogen i åtta områden som omfattade både delar inom naturreservatet och delar utanför som hotas av exploatering. På sex platser lämnades skräp efter överenskommelse med stadsdelsförvaltning som sedan hämtade upp det. Efter en kort introduktion vid Årstaliden delade vi in oss i grupper som gick till varsitt område. Efter skräpsamlandet bjöds det på fika vid Årstaliden. Tack Ica Nära, Årsta Torg, som sponsrade med fika och tack till föreningen Årstablick genom Ebbe och Roland som öppnade upp vid Årstaliden inför fikat!

  • Augusti 2018: UTSKICK TILL LOKALPARTIERNA

Arbetsgruppen skickade ovanstående datum ut frågor om Årstaskogen inför valet till företrädare för våra lokala partier. De svar vi fick in går att läsa längre ned.

1. Vad vill ert parti göra med utpekade ekologiska kärnområden och blivande reservat i Stockholm i allmänhet?
a) Prioritera nybyggnation
b) Inte agera alls, det är en icke-fråga för vårt parti.
c) Prioritera bevarande och utveckling av biologisk mångfald och rekreation m.m., men tillåta nybyggnation efter prövning*.
d) Avsätta dessa områden för bevarande och utveckling genom t.ex. naturreservat eller i ÖP och i detaljplaner.

Kommentar:

2. Hur kommer ert parti att agera framöver avseende de delar av Årstaskogen som lämnades utanför reservatet?
a) Driva nybyggnation.
b) Kompromissa och tillåta viss nybyggnation efter prövning*.
c) Ange en tydlig försäkran att ni EJ vill bygga i Årstaskogen och att ni därmed ämnar driva ett motstånd mot detta.
d) Ange en tydlig försäkran att ni EJ vill bygga i Årstaskogen samt att ni kommer verka för en utökning av reservatet.
e) Inte agera alls, det är en icke-fråga för vårt parti.

Kommentar:

3. Tycker ert parti att staden tagit hänsyn till den s.k. medborgardialogen (enkäten) och opinionen (ca 14 000 namnunderskrifter)?
a) Nej, det kunde gjorts bättre. Specificera gärna hur det kunde gjorts bättre.
b) Ja, det gjordes bra. Specificera gärna hur det gjordes bra.
c) Vet ej.

Kommentar:

*Prövning innebär att man accepterar byggnation efter gängse utredningar. Eftersom prövning ofta innebär markanvisningar i tidigt skede innebär det oftast att det byggs. Avseende Årstaskogen (och de flesta utpekade ekologiska kärnområdena) är både sociala och biologiska värden redan tillräckligt kända för att kunna ta ställning utan prövning. Vi tolkar därför prövning som att man accepterar byggnation.

https://www.facebook.com/groups/1062455907221523/ (sluten)
https://www.facebook.com/bevaraarstaskogen/ (öppen)
https://bevaraarstaskogen.wordpress.com/

Partiernas svar:

KRISTDEMOKRATERNA:

1.c

Kommentar: Stockholm är en grön stad som dess invånare och besökare uppskattar. När Stockholm förtätas innebär detta ibland intressekonflikter mellan behovet av fler bostäder och bevarande av grönområden. Dessa konflikter kan dock överbryggas genom att bygga på rätt sätt och genom att göra ett aktuellt område mer attraktivt eller att förvandla grönområden till stadsparker. Värdet av ett grönområde kan inte endast mätas i antal kvadratmeter utan andra värden såsom tillgänglighet och vistelsevärden måste också vägas in.

2.b

Kommentar: Vi är positiva till att området förtätas med bostäder. Detta ska dock ske på ett stadsmässigt sätt som skapar ett bättre samband mellan Årstadal och Gullmarsplan. I det förslag som staden arbetar med uppfylls inte de ambitionerna. Årstas gröna värden ska tas till vara och arbetas in i den nya bebyggelsen. Urbanitet och grönska kan samspela om det utformas på rätt sätt bland annat med anläggandet av nya stadsparker.

3.b

Kommentar: En del av synpunkterna som har kommit fram har inkorporerats, men många intressen står mot varandra. Med tanke på att många av de närboende har varit och är helt emot bebyggelse så har det varit svårt att tillgodose önskemålen fullt ut.

VÄNSTERPARTIET:

1.c

Kommentar: Ekologiska kärnområden enligt ESBO utgör en stor del av stadens obebyggda mark. Den ska i huvudsak bevaras som grönområden men vi kan tillåta viss nybyggnation efter noggrann prövning.

2.b

Kommentar: För att instifta reservatet ingicks en bred överenskommelse som tillåter viss bostadsbyggnation i framtiden. Vänsterpartiet ingick i den och kan därmed tillåta viss nybyggnation, men kommer inte själv driva den. Om byggande blir aktuellt kommer vi att driva att byggnationen sker i de delar av skogen som är minst använda och minst ekologiskt betydelsefulla, sam att därefter reservatet utvidgas.

3.a

Kommentar: Att föra dialog med kommuninvånarna är viktigt men måste också ske på ett respektfullt och inkluderande sätt. I det här fallet borde frågorna ha varit mer öppna så att Årstaborna även kunde föreslå alternativ till att alls bygga i Årstaskogen. Samtidigt var dialogen viktig och bidrog till att vi kunde utöka det ursprungliga förslaget något genom att inkludera Trollparken i naturreservatet.

CENTERPARTIET:

1. Kommentar: Inget av alternativen stämmer med vad Centerpartiet vill. Vår politik utgår från att vi vill se parker och grönområden som värdefulla ytor, inte ledig mark för byggnation. Däremot säger vi inte nej till varje byggprojekt som sker på en grön yta. Det måste ske en prövning i varje enskilt fall. Både i ÖP:n, i detaljplaner och i bygglovsbehandling.

Vi säger nej till att bygga i Årstaskogen, vi säger nej till att bygga i Fredhällsparken och det är tack vare Centerpartiet som Älvsjöskogen idag är naturreservat.

2.c

Kommentar: Vi kommer att ta strid för att de planerade bostäderna i Årstaskogen inte ska byggas. Vi vill istället bygga högt och tätt på andra platser i Stockholm. På så sätt får vi plats med fler bostäder utan att behöva ta värdefulla och uppskattade grönområden i anspråk.

3.c

Kommentar: Eftersom vi sitter i opposition har vi inte full insyn i hur resultaten av medborgardialogen hanterats. Vi har dock kunskap om hur Årstaskogen används av stockholmarna och menar att vi därför har goda skäl för att bevara skogen utifrån hur viktig skogen är som rekreationsområde. Vi vet till exempel att många skolor och förskolor i området runt Årstaskogen har små gårdar och stora barngrupper. Därför är det viktigt att säkerställa att det finns andra stora fina naturområden för förskolor och skolor att vistas i under dagarna.

SVERIGEDEMOKRATERNA:

1.c

2.b

3.c

MILJÖPARTIET:

1.c

Kommentar: Vi anser att Stockholms grönstruktur och ekologiska funktioner måste värnas och förstärkas. Detta bör ske genom både nya naturreservat, biotopskydd av små värdefulla biotoper och genom att stärka svaga spridningsvägar genom nyplanering och andra förstärkningsåtgärder. För oss är det  viktigt att se till att naturens värdefulla funktioner bibehålls vilket handlar om upplevelsevärden, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och spridningsvägar. Då bostadsbristen i Stockholm är stor prioriterar vi byggande på hårdgjord mark, och längs vägar som kan bli nya stadsgator. Man kan även pröva byggande i gränsen mellan stad och natur. Om det blir aktuellt att planera för bostäder i naturområden som nu inte skyddas av naturreservat så är det viktigt att varje eventuellt bostadsprojekt kommer att prövas separat och att det sker en ordentlig naturvärdesinventering och att naturvärden tas i beaktande.

Efter decennier av utredningar och förhalning har vi under denna mandatperiod trots stort hårt motstånd drivit igenom tre nya naturreservat i Stockholm – Älvsjöskogen, Rågsveds naturreservat och Årstaskogen. Miljöpartiet driver även att vi under nästa mandatperiod ska inrätta naturreservat i Fagersjöskogen, Kyrkhamn-Lövsta och i Hagsätraskogen, samt påbörjar utredning för andra områden.

2.b

Kommentar: Miljöpartiet har stridit för ett så stort reservat som möjligt och det vi beslutade om är det förslaget som vi fick politisk majoritet för. Baserat på tidigare förhandling och ställningstaganden har vi svårt att se att vi skulle kunna få med oss en politisk majoritet på att öppna upp för ett större reservat. Detta är alltså inget som vi föreslår just nu då vi tror att det är svårt att leva upp till om inte de andra partierna ändrar åsikt i frågan (vilket vi i så fall välkomnar) Det finns områden utanför reservatet där vi anser att man kan pröva byggnation och områden som vi anser att det är olämpligt att bygga i. Att tillåta viss byggnation efter prövning innebär inte heller att vi automatiskt tillåter byggnation om prövningen inte håller (se ovan).

3.a

Kommentar: Medborgardialogen var bra på så sätt att den tydligt pekade ut Trollparken som ett område som borde infogas i reservatet. Målet med enkäten var att få in tips på otillgängliga stigar och platser som behövdes förbättras. Medborgardialogens syfte och mandat var inte tydligt. Det har dock gjorts tidigare samråd i området som ha engagerat ett stort antal medborgare som även dessa har legat till grund för reservatsbildningen.

SOCIALDEMOKRATERNA:

1.c

Kommentar: Stockholm har en översiktsplan (ÖP) som tydligt pekar ut den gröna infrastrukturen och i vilka sammanhang denna behöver stärkas, dessa finns bland annat med på ÖPs stadsutvecklingskarta. Stockholm har arbetat länge med dessa frågor och har kartlagt det som kallas ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO). Upplösningen för detta är dock i storleksordningen 1:30 000 vilket innebär att det primärt utgör ett underlag för att ytterligare behovsprövning behöver göras. Det finns exempel på ESBO-områden där naturvärdena är relativt sett låga och det därför är möjligt att bygga.

För oss Socialdemokrater har det varit viktigt att bevara spridningsvägar för att fortsätta ha en sammanhängande grönstruktur. Samtidigt måste vi bygga många bostäder om alla Stockholmare ska ha tak över huvudet.

2.b

Kommentar: Vi är stolta över att ha kunnat inrätta ett naturreservat på 66 hektar i Årstaskogen som skyddar de mest värdefulla och mest använda delarna av skogen. Genom reservatet säkrar vi också spridningsvägarna i Stockholms gröna infrastruktur. Den nuvarande reservatsbildningen möjliggör bostadsbyggnation, men den stoppar den skövling som moderaterna ville genomföra med sina 5000 bostäder i Årstaskogen.

I dagsläget finns inga markanvisningar gjorda och inga start-PM. För oss socialdemokrater är det en prioriterad fråga att minska bostadsbristen men ser att det kan finnas andra platser som är mer aktuella för nybyggnation. Vi kan dock inte lova att aldrig någonsin bygga utanför naturreservatet, ingen Stockholmare ska behöva gå bostadslös.

3.b

Kommentar: Efter medborgardialogen utökades reservatet med den populära Trollparken. Det innebär att alla de mest använda delarna av skogen nu är del av reservatet, det var en effekt av medborgardialogen. Staden har nu också ett bra planeringsunderlag inför framtiden. Bildandet av naturreservatet i Årsta har varit en lång process och vi är stolta över att reservatet nu finns på plats, det är en effekt av vår politik. Att inrätta ett naturreservat är ett väldigt starkt skydd av naturen och innebär att vi bestämmer hur marken ska användas inte bara idag utan för framtida generationer. Det kräver viss restriktivitet. Vi tycker att vi gjort en rimlig avvägning i denna fråga.

(Arbetsgruppen har svarat Socialdemokraterna följande: 

Ni skriver i era kommentarer att naturreservatet skyddar de mest värdefulla och mest använda delarna av skogen. Via den webbenkät som staden skickade ut fick de svarande möjlighet att via en karta peka ut en eller flera favoritplatser i Årstaskogen. Arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen fick ta del av stadens primärdata från enkäten och kunde sedan koppla de tänkta platserna för exploatering mot enkätsvarens favoritplatser. Genom att lägga ett rutnät på 100 * 100 meter (motsvarande 1 hektar) över Årstaskogen och summera antalet favoritplatser inom varje ruta kunde vi ge en klarare bild av hur antalet fördelades över skogen.

I fem av sex områden som, när webbenkäten skulle skickas ut, skulle prövas för exploatering var det motsvarande eller fler utpekade favoritplatser per hektar än vad det var inom det reservatsförslag som då låg. Flest favoritplatser per hektar hade Trollparken (som nu också ingår i reservatet). Men webbenkäten pekade även ut områdena Ottsjövägen, Sköntorp, väster och söder om Årsta IP samt Marviksvägen som tydligt välbesökta platser inom Årstaskogen. Förutom de rekreativa och sociala värdena har samtliga platser även höga ekologiska värden. Läs gärna vår sammanställning här:

https://bevaraarstaskogen.files.wordpress.com/2017/12/redovisning-av-favoritplatser.pdf

Ni skriver även att ni är stolta över att ha kunnat inrätta ett naturreservat på 66 hektar i Årstaskogen. Årstaskogens landyta, dvs exklusive öar och vatten, är ca 44 hektar.)

FEMINISTISKT INITIATIV:

1.c

Kommentar: Det ska finnas närhet till grönområden i hela Stockholm. Det är viktigt för vår egen hälsa och miljön och klimatet i stort. Vi vill i största möjliga mån bevara grönområden och prioriterar att bygga på döytor där marken idag inte utnyttjas till fullo, exempelvis parkeringsplatser m.m.

2.b

Kommentar: Det nuvarande beslutet om naturreservat står vi bakom liksom den överenskommelse som har slutits partierna emellan, men vill vi att de gröna kilar och ekologiska kärnområden ska bevaras i största möjliga mån. Precis som vid svar 1 så prioriterar vi att bygga på döytor där marken idag inte utnyttjas till fullo, exempelvis parkeringsplatser m.m. Staden måste vara av varierad karaktär och där är grönområdena, och i synnerhet där vi har en stor biologisk mångfald och ekologiska kärnområden, som vi ska ta särskilt hänsyn till. Vi vill inte se några nya bilvägar i närheten av skogen, utan satsa på cykel- och gångbanor.

3.a

Kommentar: Medborgardialoger och undersökningar ska alltid vara en möjlighet till synpunkter, påverkan och förbättringar. En del av de synpunkter som kom in genom medborgarundersökningen har resulterat i förändringar i det slutgiltiga förslaget. Met det är tydligt att det funnits missnöje med processen, med tanke om det opinionsbildning som har bedrivits av exempelvis Bevara Årstaskogen.

(Efter mejlkontakt har Feministiskt initiativ meddelat att de tidigare skrivit fel på fråga 2. Rätt svar ska vara det som framgår ovan: 2.b)
  • INVIGNINGEN AV NATURRESERVATET: Den 15 juni 2018 invigdes naturreservat Årstaskogen och Årsta holmar – jippi! Eller?

Staden serverade fika, levande musik och handläggare. Solen lyste med sin närvaro och beslutande politiker lyste med sin frånvaro.

Bevara Årstaskogen serverade en sorgemanifestation som fick alla närvarandes uppmärksamhet. Men varför en stor docka? Varför så svartklädda? Varför har de kors? Den gigantiska marionettdockan och det jättelika drottningbiet fångade allas blickar. Deltagarna var svartklädda i sorg över de delar av Årstaskogen som lämnats utanför naturreservatsgränsen. Kors med lokala namn på de områden som staden värderar ha högre värde som bostadsmark än som rekreationsvärde för boende och inflyttade, värde för den biologiska mångfalden, värde för barnens utveckling och värde för luft- och vattenrening. Manifestationen hade planerats i hemlighet för att få bäst effekt, vilken den verkligen fick.

Södermalms stadsdelsnämnds ordförande Anders Göransson invigningstalade och BÅ biföll med ja-rop då skogens värden nämndes. Anders Göransson fick ta emot en glasburk med skogsluft, ett kort men effektivt tal om varför hela Årstaskogen ska bevaras samt ett löfte om att kampen fortsätter, för att bevara HELA Årstaskogen. Löftet fick brakande applåder av hela publiken.

Staden fortsatte invigningen med ponnyridning, guidning till tystnaden och guidning till naturen. Bevara Årstaskogen fortsatte invigningen med picknick, ansiktsmålning, namnförslag till ugglemaskoten samt samtal med politiker och varandra.

Det var både en sorgens och en glädjens dag.Glädjen över att det blivit ett naturreservat. Sorgen över att det är ett vingklippt naturreservat. Glädjen över att se att vi är så många i kampen för att bevara HELA Årstaskogen!

Länk till Lars Epsteins STHLM artikel om invigningen av naturreservatet Årstaskogen: https://www.facebook.com/100001085737282/posts/1738041236242051

36578793_948699568634749_6485844312851480576_n
Manifestationen, en sorgmarsch till Årstaliden, med Årstafrun (Samita) och tätt följd av de 7 korsen och många svartklädda BÅ-anhängare. Foto: Susanna Larsson
36585534_948699545301418_2596694320438312960_n
Manifestationen och biet. Foto: Susanna Larsson
36613373_948699561968083_6337792091464138752_n
Åsa, från ArbetsGruppen i Bevara Årstaskogen, håller ett kort viktigt tal om vikten av att bevara hela Årstaskogen. Vi lovar staden att vi kommer fortsätta kampen för att bevara HELA Årstaskogen. Foto: Leila Hakala
36535983_948699758634730_5488054883787472896_o
En skylt om vikten av barnens lek i Årstaskogen. Foto: Leila Hakala
36541799_948699735301399_6535163027174457344_n
Barnen kunde rita och göra egna skyltar om att bevara Årstaskogen. Foto: Leila Hakala
36516954_948699688634737_5541412520931098624_n
Skogsluft från Årstaskogen, glasburken med sin innehållsförteckning, som överlämnades till invigningstalaren Anders Göransson (S) från Södermalms Stadsdelsnämnd.
36523621_948699705301402_3162375692671254528_o
Årstafrun (Samita) dansar i den silande solen i Årstaskogen. Foto: Leila Hakala
36526735_948699648634741_8547162180930240512_n
Erika höll i en Familjeyoga i sagoform om Årstaskogen före invigningen. Här håller hon handdockan och maskoten ugglan, som hon skapat speciellt för denna dag. Barnen kunde lämna in namnförslag på ugglan och vinna ett pris. Foto: Leila Hakala
36514947_948699841968055_5366917371313258496_n
Under picknicken kunde BÅ-anhängare sponsra det ideella arbetet i Bevara Årstaskogen genom att köpa kampanjknapp eller en ekologisk tygkasse eller t-shirt.
36619560_948699655301407_7887942489779208192_n
❤️ Visa kärlek till Årstaskogen.
  • NAMNFÖRSLAG: Under våren 2018 bad vi folk att lämna förslag på namn på de sju områden som hotas av exploatering. Detta eftersom det är lättare att lyfta områdenas betydelse om de har ett eget namn och en tydlig identitet när vi pratar om dem. Arbetsgruppen valde sedan ut de namn som vi tyckte passade bäst, se nedan:

Namn på de hotade områdena

  • INFORMATIONSMÖTE: Den 23 april anordnade nätverket ett informationsmöte i Årsta Folkets Hus. Tjänstemän från staden (Hampus Olesund från exploateringskontoret och Sara Almén från stadsbyggnadskontoret) höll en presentation kring var vi är i exploateringsprocessen nu, vilka beslut som har tagits och hur en detaljplaneprocess går till. Studenter från Stockholms universitet (Miljövård och samhällsplanering) presenterade sin uppsats om bostadsbyggnad i Stockholm ur ett hållbarhetsperspektiv där planer för Årstaskogen, Stora Sköndal och Rågsved/Hagsätra ingick. Ta del av studenternas arbete här. Till mötet kom över 130 personer och flera intressanta frågor ställdes.
  • TORGMÖTE: Den 22 oktober 2017 anordnade nätverket ett torgmöte vid Årsta torg. Mötet blev en succé! Nedan kan du ta del av det tal som Åsa Sahlström, Arbetsgruppen (AG) höll samt många fina bilder tagna av Fabian Norlin. Även Anders Tranberg, ordförande i Naturskyddsföreningen höll ett tal om sin syn på värdet av Årstaskogen.Länk till tal
  • MÖTE MED S: Den 16 oktober 2017 träffade några från nätverket dåvarande ordföranden i exploateringsnämnden, Jan Valeskog, för att lämna över de 7700 namnunderskrifter som då hade samlats in. Överlämningen skedde utanför Stadshuset och både tidningar och SVT deltog.
  • SKOGSGUIDNINGAR MED POLITIKER: Under hösten 2017 bjöd vi in politiker till guidningar i Årstaskogen för att informera dem om skogens ekologiska och rekreativa värden samt vilka värden som skulle gå förlorade om skogen exploaterades. Två guidningar genomförde där representanter från Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna medverkade. Övriga partier har antingen inte svarat eller svarat att de inte kan/vill medverka. Varken ordföranden i exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden eller miljö- och hälsoskyddsnämnden medverkade.
  • PICKNICK I TROLLPARKEN: Den 22 augusti 2017 anordnade arbetsgruppen en picknick i Trollparken i Årstaskogen. Picknicken blev en succe! Flera hundra hade kommit till Trollparken för att delta. Flera tidningar deltog och två politiker. Det blev en mycket bra dialog mellan Årstaborna och politikerna. Läs mer här om mediernas artiklar
  • INFORMATIONSMÖTE: Den 29 juni 2017, strax efter att exploateringsplanerna hade offentliggjorts, höll arbetsgruppen ett informationsmöte vid Amfiteatern, Årsta torg. Läs mer här.
Annonser