Vad händer med Årstaskogen?

Den 8 juni 2017 beslutade exploateringsnämnden att godkänna en lägesrapport av vilken det framgick att den gräns för Årstaskogens naturreservat som tidigare föreslagits 2014 hade ändrats. Det framgick även att Stockholm stad planerade att bygga mellan 800 och 1000 bostäder fördelat på de skogsområden som nu hamnade utanför reservatet.

Till lägesrapporten bifogades nedanstående karta. Blå linje visade föreslagen reservatsgräns, streckad linje tidigare gränsdragning (från 2014), röda ytor var de som nu skulle exkluderas från reservatet och gröna ytor var de ytor som hade lagts till reservatet i jämförelse med 2014 års reservatsförslag.

karta röda o gröna områden

Den 24 augusti 2017 godkände exploateringsnämnden ett projektdirektiv avseende Årstaskogen och beslutade samtidigt att ge exploateringskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploateringsprojektet Årstaskogen med 11,0 mnkr. Av projektdirektivet framgick att man skulle arbeta för att möjliggöra bebyggelse om ca 800-1000 bostäder i skogen. Bebyggelsen planerades att läggas som ett stadsbryn vänd mot Årstaskogen utefter ett nytt sammanhängande gång- och cykelstråk. De områden man ville utreda för bebyggelse framgick av nedanstående karta:

Screen Shot 08-15-17 at 10.58 PM

Observera att det s.k. Luftvärnsberget (det streckade området längst österut), trots vad kartan i projektdirektivet anger, inte verkar räknas med i de 800-1 000 bostäderna. Det innebär att antalet bostäder i Årstaskogen kan bli ännu större, läs mer här: Vilseledande information från staden angående antalet bostäder som planeras

Den 29 januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att inrätta naturreservatet Årstaskogen – Årsta holmar. Reservatsgränserna framgår av nedanstående karta. I jämförelse med lägesrapporten ovan hade gränserna ändrats något.

Screen Shot 03-18-18 at 12.03 PM

I och med reservatsbeslutet kan inte samtliga områden som staden pekat ut för exploatering bebyggas. Se Bevara Årstaskogens karta nedan som visar vilka områden som kvarstår när det gäller stadens exploateringsintentioner. (Se ovan angående Luftvärnsberget som inte verkar ingå i projekt Årstaskogen).

Beslutat naturreservat med tänkta ytor för exploatering

Enligt stadens reviderade planer så anges hösten 2018 (preliminärt) för beslut om markanvisningar till byggaktörer som vill vara med och utveckla de nya bostäderna. Först därefter kan planprocessen för de nya bostäderna starta. Ett stort antal gånger har stadens planer reviderats och det kan komma att ske nu också men detta är vad staden skriver i nuläget. (http://vaxer.stockholm.se/projekt/nya-bostader-i-arstaskogen/Läst 2018-02-06)

SENASTE NYTT 2018-10-12:

Det blågröna styret i Stockholm meddelar att naturreservatet för Årstaskogen – Årsta holmar kommer att utökas så att även 2014 års gränser läggs till. Vad det innebär i praktiken kan man utläsa av nedanstående karta. Vissa områden av skogen kommer fortfarande att ligga utanför reservatet och därmed vara oskyddade, men beskedet från Centerpartiet är att den planerade exploateringen av skogen avbryts.

image1 (5)

Reservatets förändring under 20 år

På den 20-årsperiod som varit har det planerade reservatet för Årstaskogens landyta krympt från 73 hektar till 44 hektar. Dvs. på 20 år har reservatet minskats med 40 procent eller 29 hektar. Ett område i paritet med 1,5 gånger Valla. Delar av de 29 hektaren som inte ingår i den nya gränsdragningen för reservatet har redan exploaterats, vilket gäller exempelvis för Årstadal.

Nu riskerar ytterligare 12 hektar av de 29 som exkluderats från reservatet att bebyggas. Detta samtidigt som befolkningen i Årsta, Johanneshov och Årstadal gått från 17 000 invånare till  30 000 invånare under samma tidsperiod.

Idag är antalet invånare lika stort som Trelleborg men till detta kommer ytterligare planerad bebyggelse i Årstadal, Årstastråket, Årstafältet och Gullmarsplan under de närmaste åren.

Basområde 1995 2016           Befolkningsökning
Årstaäng 3 1 632 1 629
Nyboda Ö 10 6 853 6 843
Gullmarsplan 2 453 2 912 459
Skanskvarn 3 284 4 405 1 121
Årsta C 5 088 6 385 1 297
Årsta Gård 3 521 4 534 1 013
Valla Gärde 2 389 2 955 566
TOTAL 16 748 29 676 12 928

Karta Förändring_av_reservat_1996_till_2017

 

Annonser