Vad händer med Årstaskogen?

I maj 2017 blev vi varse att den gräns för Årstaskogens naturreservat som tidigare föreslagit hade ändrats, och att Stockholms stad planerar att bygga mellan 800 och 1000 bostäder fördelat på ett antal skogsområden i södra Årstaskogen.

Vi ska såklart göra allt vi kan för att förhindra för att bostäder byggs i vår gröna lunga Årstaskogen.

Blå linje är senaste utkastet på reservatsgräns, streckad linje beskriver tidigare gränsdragning där en förändring har skett. Röda ytor är ytor som exkluderas, gröna ytor är ytor som inkluderas som tidigare inte ingick i reservatet.

karta röda o gröna områden

20170814 blev vi varse om att de områden som ska diskuteras till reservat på Exploateringskontorets möte 20170824 är följande område utmärkt:

Screen Shot 08-15-17 at 10.58 PM

Detta visar att större områden är tänkta för bostäder.

Vad är då ett naturreservat? I följande artikel från Stockholms stad kan du läsa mera:

Inrättande av naturreservat

 

Annonser