Så här tycker vi

Fem skäl till att bevara hela Årstaskogen:

1. Årstaskogen är en tillgång för Stockholmarna och bidrar till vårt välmående. Skogen är en viktig byggsten i en stadsdel med unika arkitektoniska och stadsplanemässiga kvaliteter. Det är positivt att delar av skogen skyddats genom att ett naturreservat inrättades men även de delar av skogen som undantogs från reservatet bör skyddas.

2. Trycket på Årstaskogen kommer att bli allt hårdare när tiotusentals nya invånare flyttar in vid Årstastråket, Söderstaden och Årstafältet.

3. Exploateringsförslaget innebär att stora delar av Årstaskogens mer flacka och naturligt tillgängliga delar byggs bort. Kvar blir en större del svårtillgängliga norrvända branter.

4. Byggande på Årstaskogens flacka och solbelysta delar innebär att viktiga ekologiska och rekreativa värden försvinner. Värden som aldrig kan återskapas.

5. Den typ av bostäder som Stockholm främst behöver är billiga hyresrätter. Att bebygga orörd naturmark, långt från befintlig infrastruktur, innebär mycket höga investeringskostnader, vilket i slutändan genererar dyra bostäder.

Frågor och svar:
F: Det Stockholm behöver är bostäder, något som förslaget ger. Är inte det bra?
S: Den typ av bostäder som Stockholm främst behöver är billiga hyresrätter. Att bebygga orörd naturmark, långt från befintlig infrastruktur innebär mycket höga investeringskostnader, vilket i slutändan istället genererar mycket dyra bostäder.
F: Var ska folk bo då?
S: Stadsbyggnadskontoret ansåg så sent som i 2016 att översiktsplaneringen visade att stadens behov av bostäder kan tillgodoses utanför de större natur- och friluftsområdena, ofta i mer kollektivtrafiknära lägen.
F: Det finns massor av skog i Stockholm, kan man inte njuta av naturen på andra platser?
S: Att ha stora naturvärden i sin närmiljö, som enkelt nås utan att ta bilen, berikar vardagen och främjar hälsa och välbefinnande. Som stadsbyggnadskontoret tidigare själva påpekat kommer betydelsen av Årstaskogen som rekreationsområde få en allt större betydelse för fler människor när nya stadsdelar som Söderstaden och Slakthusområdet byggs och Årsta förtätas.
F: Exploateringsförslaget sägs ju tillgängliggöra naturen, är inte det bra?
S: Självklart, att ge fler möjligheten att upptäcka och vistas i Årstaskogens vackra natur är jättebra. Detta är dock inte vad man åstadkommer genom att ersätta skog med en stor byggnadsvolym. En bättre metod skulle exempelvis vara ett genomarbetat skylt- och belysningsprogram samt upprustade gångstråk.

Det här tycker vi också

Ekologi och rekreation

Sociala perspektiv

Annonser